archiwum.mos.gov.pl
22-09-2019

System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

EMAS to wspólnotowy system ekozarządzania i audytu, który jest instrumentem Unii Europejskiej przeznaczonym dla przedsiębiorstw i innych organizacji, które dobrowolnie zobowiązują się do oceny swojego wpływu na środowisko i doskonalenia swojej działalności przyjaznej środowisku. EMAS jest obecnie najbardziej wiarygodnym systemem zarządzania środowiskowego.

Podstawę prawną EMAS stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (ang. Eco-Management and Audit Scheme -  EMAS). Funkcjonowanie EMAS w Polsce dodatkowo reguluje Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (Dz.U. Nr 178, poz. 1060).

Zgodnie z zapisami ww. ustawy krajowy system ekozarządzania i audytu (EMAS) tworzą:

Proces dostosowywania się do wymagań EMAS jest złożonym i wielokierunkowym przedsięwzięciem, wymagającym pełnego zaangażowania kierownictwa i pracowników ubiegającej się o rejestrację przedsiębiorstwa lub organizacji. Wdrożenie i utrzymywanie prawidłowo skonstruowanego i sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ) stanowi warunek konieczny dla uzyskania rejestracji EMAS. Standardem określającym, jakie wymogi powinien spełniać SZŚ, zaadaptowanym na potrzeby EMAS, stała się od 2001 r. norma ISO 14001.

Zmiany w rozporządzeniu EMAS

Komisja Europejska zaktualizowała załączniki I, II oraz III do rozporządzenia (WE) 1221/2009 EMAS. Oznacza to, że organizacje zarejestrowane w systemie EMAS mają obowiązek spełnienia nowych wymagań do 14 września 2018 roku.

Zmiany w załącznikach mają istotne znaczenie, ponieważ dotyczą zasadniczych wymagań systemów zarządzania środowiskowego funkcjonujących w organizacjach zarejestrowanych w EMAS. W szczególności wynikają z konieczności dostosowania wymagań EMAS do nowej normy ISO 14001:2015.

Zaktualizowane załączniki dostępne są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej(link otwiera się w nowym oknie).

Nowe obowiązki organizacji zarejestrowanych w EMAS:

Organizacje, które ubiegają się o rejestrację w EMAS, będą weryfikowane według nowych zasad zapisanych w zmienionych załącznikach. Z kolei te, które już są w rejestrze mają czas na spełnienie nowych wymagań do 14 września 2018 r.

Podsumowanie wszystkich zmian wprowadzonych do załączników można znaleźć w materiale informacyjnym KE(link otwiera się w nowym oknie) (tłumaczenie na język polski - GDOŚ). Natomiast powiązania nowej normy ISO 14001:2015 i EMAS omówione zostały w przewodniku "EMAS i zmieniona norma ISO 14001"(link otwiera się w nowym oknie) (w polskiej wersji językowej).