archiwum.mos.gov.pl
13-06-2021

Program POIŚ - Promocja parków narodowych

„Promocja Parków Narodowych jako marki” to nazwa projektu realizowanego przez Ministerstwo Środowiska. Celem projektu jest promowanie idei parków narodowych jako sieci obszarów istotnych dla ochrony dziedzictwa przyrodniczego, będących jednocześnie unikalną atrakcją turystyczną.

Projekt zakłada realizację szeregu działań promocyjnych i edukacyjnych, takich jak:

Przygotujemy także grę edukacyjną dostępną online, a także program „Znawca Polskich Parków Narodowych”. Zaplanowano także promocję parków na imprezach masowych i w mediach społecznościach oraz powstanie murali poświęconych ochronie przyrody w największych miastach Polski. Ponadto, w ramach projektu, przeprowadzimy szkolenia dla wolontariuszy i pracowników parków narodowych.

Inicjatywa Ministerstwa Środowiska jest finansowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie: 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu: 2.4.5. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, Podtyp projektu: 2.4.5.a. Edukacja w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Przedsięwzięcie będzie kosztowało 5,6 mln zł. 85% tej kwoty to dofinansowanie ze środków unijnych (4,7 mln zł), pozostałe 15% pochodzić będzie z budżetu państwa.

 

Formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.