Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Cele z Aichi

Działania w ramach Konwencji o różnorodności biologicznej podporządkowane są obecnie wdrażaniu Planu strategicznego na lata 2010-2020, który został przyjęty podczas 10. posiedzenia Konferencji Stron w Nagoi (prowincja Aichi, Japonia) w 2010 r.

Plan zakłada realizację następujących tzw. celów z Aichi:

 • Wzrost świadomości ekologicznej
  Najpóźniej do roku 2020 ludzie będą świadomi wartości różnorodności biologicznej oraz kroków, jakie mogą podjąć dla jej ochrony i użytkowania w sposób zrównoważony.
 • Uznanie wartości różnorodności biologicznej
  Najpóźniej do roku 2020 wartości różnorodności biologicznej będą włączone do krajowych i lokalnych strategii rozwoju i ograniczania ubóstwa oraz procesów planowania, a także, jeżeli to właściwe, do krajowego systemu rachunkowego i systemu raportowania.
 • Eliminacja szkodliwych bodźców ekonomicznych
  Najpóźniej do roku 2020 szkodliwe dla różnorodności biologicznej bodźce ekonomiczne, w tym subsydia, zostaną wyeliminowane, stopniowo wycofane lub zreformowane w celu zminimalizowania lub uniknięcia negatywnego wpływu, a pozytywne bodźce dla ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej zostaną opracowane i zastosowane, zgodnie i w harmonii z konwencją i innymi stosownymi zobowiązaniami międzynarodowymi.
 • Zrównoważona produkcja i konsumpcja
  Najpóźniej do roku 2020 rządy, biznes i inne zainteresowane podmioty na wszystkich szczeblach podejmą kroki na rzecz opracowania lub wdrożenia planów zrównoważonej produkcji i konsumpcji, a także utrzymania wykorzystywania zasobów przyrodniczych w obrębie bezpiecznych limitów ekologicznych.
 • Zahamowanie utraty siedlisk naturalnych
  Do roku 2020 stopień utraty wszystkich siedlisk naturalnych, wraz z lasami, zostanie co najmniej zmniejszony o połowę, a tam, gdzie to możliwe, ograniczony prawie do zera, a degradacja i fragmentacja siedlisk zostanie znacznie zredukowana.
 • Zrównoważone pozyskiwanie organizmów wodnych (morskich)
  Do roku 2020 wszystkie zasoby ryb i bezkręgowców oraz rośliny wodne będą zarządzanie i pozyskiwane w sposób zrównoważony i legalny, z zastosowaniem podejścia ekosystemowego, tak by uniknąć przełowienia oraz ustanowić plany i środki naprawcze dla wszystkich wyczerpanych zasobów. Rybołówstwo nie będzie miało znaczącego negatywnego wpływu na zagrożone gatunki i wrażliwe ekosystemy, a jego wpływ na zasoby, gatunki i ekosystemy pozostanie w obrębie bezpiecznych limitów ekologicznych.
 • Zrównoważone rolnictwo, akwakultura i leśnictwo
  Do roku 2020 obszary w użytkowaniu rolniczym, akwakulturowym i leśnym będą zarządzane w sposób zrównoważony, zapewniając ochronę różnorodności biologicznej.
 • Ograniczenie zanieczyszczeń
  Do roku 2020 zanieczyszczenia, łącznie z tymi z nadmiaru substancji odżywczych, zostaną sprowadzone do poziomu nieszkodliwego dla funkcji ekosystemów i różnorodności biologicznej.
 • Zapobieganie inwazyjnym gatunkom obcym
  Do roku 2020 inwazyjne gatunki obce i ich drogi przemieszczania zostaną określone i spriorytetyzowane, priorytetowe gatunki będą kontrolowane lub likwidowane i zostaną wdrożone środki radzenia sobie z ich drogami przemieszczania się w celu zapobiegania ich wprowadzaniu i osiedlaniu.
 • Minimalizacja antropogenicznych (powstałych na skutek działalności człowieka) oddziaływań na ekosystemy wrażliwe na zmiany klimatu lub zakwaszenie oceanów
  Do roku 2015 wielorakie antropogeniczne oddziaływania na rafy koralowe oraz inne ekosystemy narażone na oddziaływanie zmian klimatu lub zakwaszenie oceanów zostaną zminimalizowane, tak by zachować ich integralność i funkcjonalność.
 • System obszarów chronionych na lądach, morzach i wodach śródlądowych
  Do roku 2020 co najmniej 17% obszarów lądowych i wód śródlądowych oraz 10% obszarów morskich i przybrzeżnych, zwłaszcza obszarów o szczególnym znaczeniu dla różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych, będzie chronionych poprzez skuteczny i odpowiednio zarządzany, ekologicznie reprezentatywny i dobrze ze sobą połączony system obszarów chronionych lub inne skuteczne środki ochrony obszarowej, zintegrowany z otaczającymi je obszarami lądowymi i morskimi.
 • Zapobieżenie wyginięciu gatunków zagrożonych
  Do roku 2020 zapobiegnie się wyginięciu znanych gatunków zagrożonych, a ich status ochrony, zwłaszcza gatunków najbardziej zmniejszających swoją liczebność, zostanie polepszony i zrównoważony.
 • Utrzymanie różnorodności genetycznej roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych
  Do roku 2020 różnorodność genetyczna roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych oraz domowych, jak ich dzikich krewniaków, łącznie z innymi gatunkami o znaczeniu społeczno-ekonomicznym i kulturowym, zostanie utrzymana oraz zostaną opracowane i wdrożone strategie zminimalizowania erozji genetycznej i zabezpieczenia ich różnorodności genetycznej.
 • Odtworzenie i zabezpieczenie ekosystemów dostarczających niezbędne usługi
  Do roku 2020 ekosystemy, które dostarczają niezbędne usługi, łącznie z usługami związanymi z wodą, oraz te, które wpływają na zdrowie, warunki życia i dobrobyt, będą odtworzone i zabezpieczone, biorąc pod uwagę potrzeby kobiet, społeczności rdzennych i lokalnych oraz biednych i bezbronnych.
 • Wzmocnienie odporności ekosystemów i wkładu w pochłanianie węgla
  Do roku 2020 odporność ekosystemów i wkład różnorodności biologicznej w pochłanianie węgla zostaną wzmocnione poprzez ochronę i odtwarzanie, łącznie z odtworzeniem co najmniej 15% ekosystemów zdegradowanych, przyczyniając się w ten sposób do łagodzenia i przystosowywania się do zmian klimatu oraz przeciwdziałania pustynnieniu.
 • Wdrożenie Protokołu z Nagoi
  Do roku 2015 Protokół z Nagoi dotyczący dostępu do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z ich wykorzystania wejdzie w życie i będzie funkcjonował zgodnie z krajowym prawodawstwem.
 • Opracowanie i przyjęcie znowelizowanej strategii różnorodności biologicznej
  Do roku 2015 każda strona konwencji opracuje i przyjmie jako dokument polityczny skuteczną, angażującą, znowelizowaną krajową strategię różnorodności biologicznej wraz z planem działań oraz rozpocznie jej wdrażanie.
 • Poszanowanie tradycyjnej wiedzy, innowacji i praktyk społeczności rdzennych i lokalnych
  Do roku 2020 tradycyjna wiedza, innowacje i praktyki społeczności rdzennych i lokalnych, odpowiednie dla ochrony i tradycyjnego użytkowania różnorodności biologicznej oraz tradycyjnego użytkowania zasobów biologicznych, zostaną poszanowane, zgodnie z krajowym prawodawstwem i odpowiednimi zobowiązaniami międzynarodowymi, oraz zostaną w pełni włączone i odzwierciedlone we wdrażaniu Konwencji, z pełnym i skutecznym uczestnictwem społeczności rdzennych i lokalnych na wszystkich stosownych poziomach.
 • Wzmocnienie i rozpowszechnienie wiedzy naukowej oraz transferu technologii
  Do roku 2020 wiedza, podstawa naukowa i technologie stosowne dla różnorodności biologicznej, jej wartości, funkcje, stan i kierunki zmian, a także konsekwencje jej utraty, będą ulepszone, szeroko rozpowszechniane i przenoszone oraz stosowane.
 • Zwiększenie mobilizacji środków finansowych
  Najpóźniej do roku 2020 mobilizacja środków finansowych dla skutecznego wdrażania Planu strategicznego dla różnorodności biologicznej na lata 2011-2020, ze wszystkich źródeł i zgodnie ze skonsolidowanym i uzgodnionym procesem w ramach Strategii Mobilizacji Środków, zostanie znacząco zwiększona w stosunku do poziomu obecnego. Cel ten będzie przedmiotem zmian uwarunkowanych ocenami potrzeb finansowych, przeprowadzonych i przedstawionych w raportach przez strony.
Powrót do góry