archiwum.mos.gov.pl
20-01-2022

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe obejmują obszary chronione ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania i popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Na obszarach graniczących z parkiem krajobrazowym może zostać wyznaczona otulina.

Parki krajobrazowe służą rekreacji krajoznawczej, wypoczynkowi oraz edukacji. Na terenach tych można prowadzić działalność gospodarczą z ograniczeniami wynikającymi z troski o zachowanie środowiska przyrodniczego.

Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, która jednocześnie określa zestaw obowiązujących zakazów wybranych spośród katalogu określonego w ustawie o ochronie przyrody.

Parki krajobrazowe oznaczane są prostokątnymi czerwonymi tablicami.