Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składają do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (a w przypadku podjęcia przez radę gminy uchwały, o której mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, również właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne).

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów komunalnych. W przypadku zmiany informacji będących podstawą ustalania wysokości należnej opłaty, konieczne jest ponowne złożenie deklaracji. Trzeba to zrobić w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji w przypadku, gdy rada gminy uchwali nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę wylicza się wówczas jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. O wysokości wyliczonej w ten sposób opłaty wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości.  

Rada gminy uwzględniając konieczność prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określa w drodze uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja powinna zawierać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za jej pomocą nie mogą być zbierane dane w zakresie szerszym, niż niezbędny dla osiągnięcia zamierzonego celu, jak również dane o większym, niż uzasadniony tym celem, stopniu szczegółowości.

Co powinien zawierać wzór deklaracji w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy?

 • imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
 • adres nieruchomości, dla której składana jest deklaracja,
 • numer telefonu właściciela nieruchomości,
 • adres e-mail właściciela nieruchomości,
 • dane będące podstawą obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z przyjętą przez radę gminy metodą; na podstawie art. 6j ustalono metody:
 • zależną od liczby mieszkańców,
 • zależną od ilości zużytej wody,
 • zależną od powierzchni nieruchomości
 • ryczałt od gospodarstwa domowego,
 • dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • określenie potrzeb w zakresie wielkości i ilości pojemników na odpady komunalne (jeżeli gmina zapewnia pojemniki w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
 • informację o tym, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
 • objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji,
 • informację dotyczącą terminów i miejsc składania deklaracji.

Czego nie powinien zawierać wzór deklaracji?

 • danych osobowych właściciela nieruchomości lub osób zamieszkujących na nieruchomości wykraczających poza dane niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego, o których mowa w art. 27 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • numeru księgi wieczystej i numeru geodezyjnego działki (wyjątek: nieruchomość nie ma przydzielonego adresu lub pod tym samym adresem jest więcej niż jedna nieruchomość),
 • możliwości wyboru w deklaracji dotyczącej zbierania i oddawania odpadów komunalnych w sposób selektywny lub nieselektywny (odpady powinny być zbierane zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zbieranie nieselektywne podlega pod wyższą stawkę opłaty),
 • rygoru odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji,
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych (a w szczególności przetwarzania danych osobowych osób trzecich zamieszkujących wspólnie z właścicielem nieruchomości).
Powrót do góry