Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Obliczanie poziomów składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska dotyczące obliczeń poziomów składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dokonywanych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. poz. 2412).

Obliczenie udziału w rynku usług odbioru odpadów komunalnych

Z uwagi na fakt, iż ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.) zobowiązuje poza gminami, również i podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości do ograniczenia składowania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji, w wyżej wymienionym rozporządzeniu wprowadzono sposób obliczenia poziomu ograniczenia składowania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji również dla tych podmiotów.

Biorąc powyższe pod uwagę masa komunalnych odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w roku 1995 (OUB1995), w odniesieniu do której zostały wyznaczone wymagane do osiągnięcia poziomy ograniczenia składowania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji została podzielona na gminę oraz podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w zależności od udziału w rynku usług odbioru odpadów komunalnych w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy. Udział ten stanowi iloraz masy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych przez gminę/podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości i łącznej masy tych odpadów odebranych z obszaru całej gminy w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy (w przypadku obliczeń za rok sprawozdawczy 2017, masa odpadów w liczniku i w mianowniku dotyczy roku 2016).

Jeśli w danym roku sprawozdawczym udział gminy/podmiotu odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w rynku usług zwiększy lub zmniejszy się, udział tego podmiotu w rynku usług stanowi iloraz masy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych przez gminę/podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości i łącznej masy tych odpadów odebranych z obszaru całej gminy, w ostatnim półroczu poprzedzającym rok sprawozdawczy. Natomiast jeśli podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości nie odbierał odpadów komunalnych na terenie gminy w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy, wówczas przyjmuje Uo = 1.

Taki sposób obliczeń został również przyjęty z uwagi na trudność w określeniu masy komunalnych odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w roku 1995 na nieruchomościach niezamieszkałych, na których również powstają odpady komunalne, np. szkoły, przedszkola, sklepy, zakłady usługowe, które w wielu przypadkach nie istniały w roku 1995. Odniesienie się do masy komunalnych odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych na nieruchomościach, na których w 1995 roku nie powstawały odpady, oznaczałoby całkowity brak możliwości składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku sprawozdawczym dla podmiotów odbierających odpady z nieruchomości niezamieszkałych na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, a na których obecnie wytwarzane są odpady komunalne.

Z uwagi na fakt, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - gmina odpowiedzialna jest za gospodarowanie wszystkimi odpadami komunalnymi wytwarzanymi na obszarze całej gminy, udział gminy w rynku usług odbioru odpadów komunalnych w ostatecznym wyliczeniu równy będzie 100%, czyli Uo=1 (iloraz masy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych przez gminę i podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości do łącznej masy tych odpadów odebranych z obszaru całej gminy, w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy).

Zmiany w udziale w rynku usług w roku sprawozdawczym

Stwierdzenie zmian w udziale w rynku usług w roku sprawozdawczym (zwiększenie lub zmniejszenie) będzie miało miejsce w przypadku każdej zmiany w zakresie obszaru gminy, z którego odbierane są odpady komunalne (w tym również zmiany liczby podpisanych indywidualnych umów z właścicielami nieruchomości oraz zmian administracyjnych granic gminy). Obliczanie tego udziału następuje w oparciu o dane z roku poprzedzającego rok sprawozdawczy. Podmiot, który stwierdzi zmianę w rynku usług w roku sprawozdawczym i który jednocześnie nie odbierał odpadów w ostatnim półroczu poprzedzającym rok sprawozdawczy, oblicza swój udział w oparciu o dane z półrocza poprzedzającego rok sprawozdawczy, w którym odbierał odpady komunalne (wykorzystuje dane z I półrocza roku poprzedzającego rok sprawozdawczy).

W przypadku, gdy w roku sprawozdawczym zakres obszarowy odbioru odpadów komunalnych nie uległ zmianie, a jedynie masa odebranych odpadów, należy uznać, że udział w rynku usług odbioru odpadów komunalnych nie uległ zmianie.

W celu dokonania właściwych obliczeń poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, gmina powinna udostępnić podmiotom odbierającym odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości informacje o rocznej masie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z obszaru całej gminy w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy (z podziałem na I i II półrocze) i w przypadku stwierdzenia zmian w udziale w rynku usług odbioru odpadów komunalnych w roku sprawozdawczym, podmiot dokonuje obliczeń w oparciu o dane półroczne poprzedzające rok sprawozdawczy.

Uwzględnianie w obliczeniach poziomów OUB odpadów powstałych po sortowaniu odpadów komunalnych selektywnie odebranych i zebranych o kodzie 19 12 12

W obliczeniach masy odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w danym roku sprawozdawczym, przekazanych do składowania (wzór nr 2), należy uwzględnić również odpady o kodzie 19 12 12 (inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11), powstałe po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych i zebranych, o ile zawierają odpady ulegające biodegradacji.

Powrót do góry