archiwum.mos.gov.pl
24-08-2019

Wzór sprawozdania dotyczącego nielegalnego przywozu i wywozu substancji kontrolowanych

Minister Środowiska w porozumieniu z Ministrem Finansów określił, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. poz. 881), które Organy Służby Celnej przedkładają Ministrowi Środowiska raz do roku do dnia 31 marca roku następnego.

Sprawozdanie dotyczące nielegalnego przywozu i wywozu substancji kontrolowanych (plik .docx, rozmiar: 72,3 kB)