archiwum.mos.gov.pl
24-08-2019

Krajowy System Zielonych Inwestycji GIS

W ramach Protokołu z Kioto Polska zobowiązała się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 6%. Osiągnięcie przez Polskę 30% redukcji pozwala na sprzedaż istniejącej nadwyżki jednostek przyznanej emisji (ang. Assigned Amount Units - AAU) państwom-stronom Protokołu, które mają ich niedobór. Nadwyżka jednostek AAU jest wynikiem trudnej i kosztownej restrukturyzacji polskiej gospodarki oraz działań na rzecz ochrony środowiska, m.in. ustanowienia kompleksowego systemu finansowego dla środowiska i sprawnego dostosowywania krajowych przepisów do wymagań Unii Europejskiej.

Krajowy System Zielonych Inwestycji (ang. Green Investment Scheme - GIS) stanowi mechanizm sprzedaży jednostek AAU gwarantujący wykorzystanie środków na cele związane z dalszym ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych („zazielenianie” jednostek AAU). Działania i inwestycje realizowane w Polsce w ramach GIS, które wspierają rozwój zielonej gospodarki i zmniejszają emisję gazów cieplarnianych, dotyczą głównie oszczędzania energii w budynkach użyteczności publicznej, wspierania produkcji czystej energii z odnawialnych źródeł, zmniejszania emisji z transportu miejskiego i oszczędzania energii w oświetleniu ulicznym.

Do września 2015 r. zostało podpisanych 11 umów na zazielenienie, w których partnerami są: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju działający na rzecz rządu Królestwa Hiszpanii oraz rządu Irlandii, japońska rządowa Organizacja Rozwoju Nowych Energii i Technologii Przemysłowych oraz prywatne podmioty japońskie, Bank Światowy działający w charakterze powiernika Hiszpańskiego Funduszu Węglowego i Funduszu Węglowego dla Europy, rząd Królestwa Hiszpanii oraz rząd Republiki Włoskiej.