archiwum.mos.gov.pl
20-01-2022

Nadzór nad Państwową Służbą Geologiczną

Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (PGG) państwowa służba geologiczna wykonuje następujące zadania państwa w zakresie geologii:

  1. inicjuje, koordynuje i wykonuje zadania zmierzające do rozpoznania budowy geologicznej kraju, w tym prac o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w szczególności dla odnowienia bazy surowcowej kraju, ustalania zasobów złóż kopalin, a także dla ochrony środowiska;
  2. prowadzi centralne archiwum geologiczne;
  3. gromadzi, udostępnia, przetwarza i archiwizuje dane geologiczne;
  4. prowadzi bazy danych geologicznych;
  5. sporządza krajowy bilans zasobów kopalin;
  6. przygotowuje materiały w celu przeprowadzania przetargów na udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów i wydobywanie węglowodorów ze złóż;
  7. koordynuje i wykonuje prace z zakresu kartografii geologicznej oraz wykonuje prace pilotażowe z tego zakresu;
  8. prowadzi rejestr obszarów górniczych;
  9. koordynuje zadania z zakresu ochrony georóżnorodności oraz geologii środowiskowej;
  10. rozpoznaje i monitoruje zagrożenia geologiczne.

Zgodnie z art. 163 ust 1 PGG państwową służbę geologiczną pełni Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.

Nadzór nad państwową służbą geologiczną

Plany pracy państwowej służby geologicznej

Sprawozdania z działalności państwowej służby geologicznej

 

Kliknij, aby przejść na stronę państwowej służby geologicznej (PIG-PIB)