Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Postępowanie kwalifikacyjne

Zgodnie z art. 49a ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r., poz. 196) w celu oceny zdolności zainteresowanego podmiotu do prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż minister właściwy do spraw środowiska przeprowadza postępowania kwalifikacyjne.

Zgodnie z art. 49a ust. 2 z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r., poz. 196) w postępowaniu kwalifikacyjnym ustala się, czy podmiot zamierzający ubiegać się o koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża:

 1. znajduje się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela państwa trzeciego, a w przypadku znajdowania się pod taką kontrolą, czy kontrola ta może zagrażać bezpieczeństwu państwa, oraz;
 2. posiada doświadczenie w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż , polegające na:

  • rozpoznaniu i udokumentowania co najmniej jednego złoża węglowodorów lub
  • wykonywaniu nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 lat działalności polegającej na wydobywaniu węglowodorów ze złóż,

jeżeli zamierza ubiegać się o koncesję samodzielnie albo wspólnie z innymi podmiotami – jako operator.

Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

Zgodnie z art. 49a ust. 6 z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r., poz. 196) podmiot zainteresowany udziałem w postępowaniu przetargowym składa do ministra właściwego do spraw środowiska wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz wpłaca na rachunek bankowy urzędu obsługującego ten organ opłatę za przeprowadzenie tego postępowania.

Zgodnie z art. 49a ust. 8 z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r., poz. 196) do wniosku dołącza się dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z rejestrów. Wniosek składa się w 5 egzemplarzach.

Wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu ocenę zdolności zainteresowanego podmiotu do prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż, a także wymagania dotyczące dokumentów dołączanych do wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

Zgodnie z art. 49a ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r., poz. 196) opłata za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego wynosi jedną czwartą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym, ostatnio ogłoszonego przeze Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskie „Monitor Polski”, na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustalonego według stanu na dzień złożenia wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 roku

Wpływy z tytułu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego stanowią dochód budżetu państwa.

Należności z tytułu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego należy wpłacać na następujący numer rachunku:

Bank:              Narodowy Bank Polski O/O Warszawa

Nr konta:        07 1010 1010 0006 3522 3100 0000

BIC:                NBPL PLPW

Tytułem:        Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego – Nazwa podmiotu

Termin obowiązywania decyzji o pozytywnej ocenie z postępowania kwalifikacyjnego

Zgodnie z art. 49a ust. 17 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r., poz. 196) uzyskanie pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego  lub odmowa jej uzyskania następuje w drodze decyzji. Decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny zachowuje swą ważność przez 5 lat.

Wykaz podmiotów kwalifikowanych

Zgodnie z art. 49c ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2015 poz. 196), tworzy się wykaz podmiotów kwalifikowanych,które uzyskały decyzję o pozytywnej ocenie z postępowania kwalifikacyjnego, odrębny dla operatorów oraz członków konsorcjum.

Wykaz podmiotów kwalifikowanych

Ponowne przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

Zgodnie z art. 49b ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r., poz. 196) w przypadku gdy nastąpiła zamiana danych, o których mowa w art. 49a ust. 7 pkt 1-5, tj.:

 1. dane identyfikujące podmiot, w tym określenie jego statusu prawnego,
 2. dane o strukturze kapitału i powiązaniach kapitałowych podmiotu,
 3. dane o źródłach pochodzenia środków finansowych i sytuacji finansowej podmiotu,
 4. dane o strukturze organizacyjnej podmiotu,
 5. dane wszystkich osób wchodzących w skład organów zarządzających i kontrolnych oraz dane osób działających z ich upoważnienia,

podmiot, na rzecz którego została wydana decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, jest obowiązany, w terminie do 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę danych, złożyć wniosek o ponowne przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

Zgodnie z art. 49b ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r., poz. 196) podmiot, na rzecz którego została wydana decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, może wystąpić z wnioskiem o ponowne przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, jednakże nie później niż w terminie 4 miesięcy przed datą upływy ważności obowiązującej decyzji.

Powrót do góry