Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Rozporządzanie prawem do korzystania z informacji geologicznej

Zgodnie z art. 100 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego (PGG) korzystanie z informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, jest nieodpłatne, za wyjątkiem korzystania z:

 1. dokumentacji geologicznej lub podobnych opracowań w celu wykonywania działalności w zakresie:

  • wydobywania kopalin ze złóż,
  • poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż,
  • podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji,
  • podziemnego składowania odpadów,
  • podziemnego składowania dwutlenku węgla,
  • w jakim wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

 2. próbek geologicznych, jeżeli jest związane z badaniem powodującym uszkodzenie, zniszczenie lub zużycie próbki, bez względu na cel korzystania;
 3. danych geologicznych dotyczących:

  • kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2 PGG,
  • z otworów wiertniczych służących rozpoznaniu budowy głębokiego podłoża
  • wykonania regionalnych badań budowy geologicznej kraju,
  • stanowiących wyniki pomiarów geofizycznych.

Każdy, kto jest zainteresowany nabyciem prawa do korzystania z informacji geologicznej, do której prawo przysługuje Skarbowi Państwa, powinien złożyć wniosek do:

 1. marszałka województwa – w celu prowadzenia działalności w zakresie, w jakim wymagane jest pozwolenie wodnoprawne lub
 2. Ministra Środowiska – w pozostałych przypadkach.

Podstawę określenia wynagrodzenia za korzystanie z informacji geologicznej stanowi wycena określająca koszty projektowania, wykonywania i dokumentowania prac geologicznych sfinansowana przez podmiot ubiegający się o korzystanie z tej informacji. Jeżeli wycena ma stanowić podstawę do określenia wynagrodzenia za korzystanie z informacji w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, mogą ją wykonywać wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi stwierdzone w kategorii odpowiadającej rodzajowi wycenianej informacji geologicznej.

Przed zawarciem umowy - w celu wykonywania działalności, o której mowa w art. 100 ust. 2 PGG - Skarb Państwa, w imieniu którego działa Minister Środowiska:

 1. występuje do organu koncesyjnego o wydanie opinii w sprawie złożonego wniosku,
 2. zleca wykonanie weryfikacji wyceny informacji geologicznej,
 3. może zwrócić ją do poprawienia - w przypadku gdy wycena wynagrodzenia posiada istotne wady.

Powyższe czynności wpływają bezpośrednio na czas rozpoznania sprawy, dlatego należy je uwzględnić przy składaniu wniosku o nabycie prawa do korzystania z informacji geologicznej.

Rozporządzenie informacją geologiczną, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, następuje wyłącznie na czas oznaczony.

Wpływy z tytułu rozporządzania prawem do informacji geologicznej należącej do Skarbu Państwa stanowią dochód budżetu państwa. Należności z tytułu umów zawartych przez Ministra Środowiska należy wpłacać na następujący numer rachunku:

Bank: Narodowy Bank Polski O/O Warszawa
Nr konta: 07 1010 1010 0006 3522 3100 0000
BIC: NBPL PLPW
Tytułem: Informacja geologiczna – Umowa nr ……….…………………….

Na podmioty, które zawarły ze Skarbem Państwa umowy o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem, zostały nałożone obowiązki przekazywania dokumentów istotnych z punktu widzenia warunków umowy, w szczególności dotyczy to ostatecznych decyzji o udzieleniu lub zmianie koncesji, pod rygorem naliczenia kary umownej. W celu wypełnienia tego obowiązku konieczne jest przekazanie bezpośrednio przez przedsiębiorców dokumentów do Ministerstwa Środowiska (przekazania przez organ koncesyjny decyzji według rozdzielnika nie traktuje się jako wypełnienia obowiązku ciążącego na korzystającym z informacji geologicznej).

Natomiast w przypadku umów zawieranych przez marszałków województw należności z tytułu rozporządzania informacją geologiczną powinny być wpłacane na rachunek marszałków województwa. Organy te po potrąceniu 5% dochodów powinny pozostałą kwotę przekazać na rachunek właściwych wojewodów na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) źródłem dochodów własnych województwa (jako jednostki samorządu terytorialnego) jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawowo.

Powrót do góry