archiwum.mos.gov.pl
06-12-2021

Prawo do informacji geologicznej

Prawo do informacji geologicznej regulują przepisy o charakterze cywilnoprawnym. Dlatego w celu ustalenia podmiotu uprawnionego oraz zakresu uprawnień konieczne jest każdorazowo odwołanie się do przepisów prawa obowiązujących w dacie jego powstania oraz przepisów przejściowych.

Od 1 stycznia 2002 r. prawo do informacji geologicznej przysługuje Skarbowi Państwa. Przepisy prawa przewidują jednak szczególne uprawnienia dla podmiotów, które poniosły koszt prac geologicznych.

Zgodnie z art. 99 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (PGG) ten, kto:

  1. poniósł koszt prac prowadzonych na podstawie:
  1. uzyskał informację geologiczną,

ma prawo do nieodpłatnego korzystania z niej, a prawo to jest nieograniczone w czasie.

Podmiot ten przez okres 3 lat od dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną lub od dnia przekazania dokumentacji geologicznej organowi ma prawo do wyłącznego korzystania z informacji geologicznej w celu ubiegania się o wykonywanie działalności w zakresie:

  1. wydobywania kopalin ze złoża,
  2. poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż,
  3. podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla,
  4. w jakim wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Jeżeli w okresie wyłączności podmiot uzyskał decyzję pozwalającą na prowadzenie działalności, o której mowa powyżej, prawo wyłączności przysługuje przez czas określony wskazany w decyzji oraz dodatkowo przez 2 lata od utraty jej mocy.

Przedłużenie okresu wyłączności nie dotyczy jednak wykonywania działalności w zakresie:

  1. wydobywania węglowodorów;
  2. podziemnego składowania dwutlenku węgla.

W ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1133), zwanej dalej „nowelizacją” dokonano ujednolicenia liczenia terminów: prawa do pierwszeństwa w ustanowieniu prawa użytkowania górniczego (art. 15 ust. 3 PGG) oraz prawa do wyłącznego korzystania z informacji geologicznej (art. 99 ust. 3 PGG), które w obu przypadkach wynoszą 3 lata i są liczone, co do zasady - od dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną.