archiwum.mos.gov.pl
20-09-2021

Obowiązek przekazywania informacji geologicznej

Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania informacji geologicznej w przypadku posiadania:

  1. koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopalin,
  2. koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania CO2,
  3. koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża,
  4. decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych,
  5. zgłoszenia organowi projektu robót geologicznych (rozpoznanie budowy głębokiego podłoża lub badania geofizyczne).

Ustawodawca przewidział, że dla strategicznych z punktu widzenia interesów państwa prac geologicznych przedsiębiorcy będą zobowiązani do przekazywania państwowej służbie geologicznej próbek i danych geologicznych, tj. w przypadku:

  1. poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2 Prawa geologicznego i górniczego (PGG),
  2. poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
  3. wykonania otworów wiertniczych służących rozpoznaniu budowy głębokiego podłoża,
  4. wykonania regionalnych badań budowy geologicznej kraju,
  5. określania warunków hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich dla potrzeb: podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów lub podziemnego składowania dwutlenku węgla.

W przypadku wykonywania robót geologicznych w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów na przedsiębiorcy ciąży dodatkowy obowiązek bieżącego przekazywania danych geologicznych organowi koncesyjnemu.

Zakres przekazywania próbek określa odpowiednia koncesja lub decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych.

Ustawa określa terminy:

Przekazywanie informacji geologicznej (dane i wyniki badań) przekazywane są w formie papierowej oraz elektronicznej.

Ustawa nakłada na przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie wydobywania węglowodorów obowiązek przekazywania organowi koncesyjnemu (Ministerstwu Środowiska) oraz państwowej służbie geologicznej bieżących parametrów wydobywania węglowodorów ze złoża w terminie 14 dni od dnia ich uzyskania w zakresie, formatach i trybie określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych.

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych wraz z załącznikami

Struktury zbiorów danych podlegających przekazaniu (plik .xls, rozmiar: 95 KB)

Informatyczne nośniki danych, na których powinny być przekazywane informacje z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych: