archiwum.mos.gov.pl
20-09-2021

Informacja geologiczna pozyskana przed 1 stycznia 2012 r.

Zgodnie z art. 207 ust. 1 i 2 Prawa geologicznego i górniczego:

Minister Środowiska stoi na stanowisku, że wygaśnięcie prawa do wyłącznego korzystania z informacji geologicznej uzyskanego na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze nie powoduje utraty prawa do wykorzystania jej w postępowaniach o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej lub o uzyskanie koncesji.

Regulacja art. 207 Prawa geologicznego i górniczego nie narusza uprawnień Skarbu Państwa w zakresie rozporządzania prawem do informacji geologicznej powstałej do 31 stycznia 1989 r. wynikających z art. 128 Kodeksu cywilnego, który przewidywał, że socjalistyczna własność ogólnonarodowa (państwowa) przysługuje niepodzielnie Państwu. Potwierdza to uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego (zasada prawna) z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie III CZP 38/91, (pub. OSNC 1991/10-12/118), zgodnie z którą „z chwilą wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 3, poz. 11) zniesiona została zasada, że jedynie Skarbowi Państwa może przysługiwać prawo własności mienia państwowego”, w wyniku czego państwowe osoby prawne uzyskały zdolność prawną w zakresie nabywania składników majątkowych na własność. Zmiana art. 128 k.c. dokonana tą ustawą nie spowodowała przekształcenia przysługujących państwowym osobom prawnym - z mocy przepisów kodeksu cywilnego i ustaw szczególnych - uprawnień do części mienia ogólnonarodowego, pozostających w ich zarządzie w dniu wejścia w życie wymienionej ustawy.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (w załączniku wzór WNIOSKU O ZAWARCIE UMOWY) (plik .pdf, rozmiar: 331 kB)