archiwum.mos.gov.pl
20-01-2022

Konwencja karpacka i wynikające z niej porozumienia

Ramowa Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, tzw. konwencja karpacka, sporządzona w Kijowie dnia 22 maja 2003 r., została ratyfikowana przez Polskę w 2006 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 96, poz. 634).

Celem konwencji jest prowadzenie wszechstronnej polityki i współpraca na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat dla poprawy jakości życia, wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych oraz zachowania walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego tego obszaru.

Konwencja karpacka jest konwencją ramową, tzn. określa ogólne cele polityczne, które promują zintegrowane podejście do ochrony przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Karpat. Konwencja nie ustanawia konkretnych zobowiązań, lecz zaprasza strony do współpracy na rzecz wdrażania uzgodnionych w niej zasad. Współpraca ta może przyjmować wiele form, w tym programy pracy w ramach konwencji, wspólne działania dwustronne lub wielostronne, pomoc międzynarodowa i skoordynowane środki krajowe. Do konwencji będą mogły być sukcesywnie wypracowane protokoły tematyczne, rozwijające jej postanowienia w odniesieniu do poszczególnych obszarów zainteresowań konwencji, które obejmują:

Do tej pory przyjęto następujące protokoły tematyczne:

Najważniejszym organem konwencji jest Konferencja Stron. Do tej pory odbyły się cztery posiedzenia tego organu: pierwsze w 2006 r. w Kijowie, drugie w 2008 r. w Bukareszcie, trzecie w 2011 r. w Bratysławie i czwarte w 2014 r. w Mikulowie. Kolejne zaplanowano w 2017 r. na Węgrzech.

W Polsce wdrażanie konwencji koordynuje Minister Środowiska przy pomocy Krajowego Punktu Kontaktowego umieszczonego w Departamencie Leśnictwa i Ochrony Przyrody oraz Komitetu Sterującego złożonego z przedstawicieli m.in. zainteresowanych resorów, władz regionalnych i lokalnych, instytucji naukowych i organizacji pozarządowych.

 

Przydatne linki:

Ramowa Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat

Tymczasowy Sekretariat Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat