archiwum.mos.gov.pl
26-05-2019

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. 

Obszary te obejmują pełne jednostki środowiska naturalnego takie jak doliny rzeczne, ciągi wzgórz, kompleksy leśne, torfowiska, pola wydmowe.

Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, która jednocześnie określa zestaw obowiązujących zakazów wybranych spośród katalogu określonego w ustawie o ochronie przyrody.

Obszary chronionego krajobrazu oznaczane są prostokątnymi czerwonymi tablicami.