archiwum.mos.gov.pl
26-05-2019

Wzór sprawozdania dotyczącego urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Operatorzy urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. poz. 881), są obowiązani do przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej rocznych sprawozdań zawierających informacje z prowadzonych przez nich w danym roku kalendarzowym Kart Urządzeń oraz Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, którego informacje dotyczą.

Sprawozdanie z kart urządzeń lub kart systemów ochrony przeciwpożarowej (plik .docx, rozmiar: 73,5 kB)