Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Sprawozdanie z art. 10c ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE za 2013 r.

Sprawozdanie z art. 10c ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, zmienionej dyrektywą 2009/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – derogacje dla elektroenergetyki.

Zgodnie z art. 10c pkt 4 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE każde państwo członkowskie, korzystające z możliwości przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień na modernizację wytwarzania energii elektrycznej, wymaga od korzystających z niniejszych zapisów podmiotów realizujących zadania inwestycyjne składania co 12 miesięcy sprawozdania z inwestycji, o których mowa w Krajowym Planie Inwestycyjnym (KPI), stanowiącym integralną część wniosku derogacyjnego przekazanego przez Polskę do Komisji Europejskiej. Sprawozdanie takie jest podawane do publicznej wiadomości.

Warunkiem otrzymania przez podmioty bezpłatnych uprawnień do emisji jest realizacja zadań inwestycyjnych (dot. m.in. dostosowania i podniesienia standardu infrastruktury, czystych technologii oraz zróżnicowania koszyka energetycznego i źródeł dostaw o wartości co najmniej równej wartości wydawanych uprawnień), ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym, co pozwala na wykorzystanie kosztów kwalifikowanych poniesionych na ich realizację do zbilansowania z wartością przyznanych uprawnień do emisji.

Podmiotami realizującymi zadania inwestycyjne ujęte w Krajowym Planie Inwestycyjnym mogą być prowadzący instalacje wytwarzającą energię elektryczną, grupa kapitałowa lub spółka celowa, do której należy prowadzący instalacje wytwarzającą energię elektryczną oraz operatorzy systemu przesyłowego gazowego albo systemu przesyłowego elektroenergetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne.

Od października do listopada 2013 r. podmioty realizujące zadania inwestycyjne ujęte w KPI przedstawiały zweryfikowane informacje o realizowanych zadaniach inwestycyjnych, ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym. Informacje te ujęte były w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym. Sprawozdanie to zawierało między innymi zestawienie rzeczowych elementów zadań inwestycyjnych zrealizowanych w okresie od dnia 25 czerwca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2013 r., zestawienie poniesionych kosztów inwestycyjnych (w tym kosztów kwalifikowanych) oraz przedstawienie powiązania w ramach grupy kapitałowej liczby uprawnień do emisji przyznanych instalacjom z poniesionymi kosztami kwalifikowanymi realizacji konkretnych zadań inwestycyjnych. Jako koszty kwalifikowane rozumie się koszty inwestycyjne poniesione na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w Krajowym Planie Inwestycyjnym pomniejszone o wartość kosztów poniesionych w związku z:

  • spełnianiem obowiązków wynikających z przepisów dotyczących emisji przemysłowych,
  • przepisów dotyczących promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych ze względu na nie przekroczenie przez Rzeczpospolitą Polską 15 % krajowego celu ogólnego w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto,
  • kosztów finansowanych poniesionych z środków, które stanowią pomoc publiczną. 

Podmioty zobowiązane były podawać kwalifikowane koszty inwestycyjne w złotych, w cenach z 2010 r. z uwzględnieniem wskaźników cen nakładów inwestycyjnych ustalanych na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Koszty kwalifikowane w cenach z 2010 roku były następnie przeliczane na euro. Kurs wymiany walutowej EUR/PLN został wyznaczony na podstawie średnioważonego kursu EUR/PLN podawanego codziennie przez Narodowy Bank Polski, który średnio dla roku 2010 wyniósł 3,9945. Tym samym do obliczeń należało przyjąć przybliżoną wartość kursu EUR/PLN na poziomie 4,0000, tak jak to miało miejsce we wniosku zgłoszonym przez Polskę na podstawie art.10c ust 5 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na modernizację wytwarzania energii elektrycznej. Koszty kwalifikowane wyrażone w euro były podstawą do wyliczenia przysługującej liczby bezpłatnych uprawnień do emisji. Zgodnie z motywem 26) decyzji Komisji z dnia 13.07.2012 r. C(2012) 4609 przy wyliczaniu liczby uprawnień do emisji za 2013 r. przyjęto wartość uprawnienia na poziomie 14,78 euro Wyliczenie kosztów kwalifikowanych służących bilansowaniu bezpłatnych uprawnień do emisji były następnie potwierdzane przez biegłych rewidentów w postaci wydania stosownej opinii.

W oparciu o sprawozdania rzeczowo – finansowe zawierające zweryfikowane informacje przekazane przez podmioty realizujące zadania inwestycyjne minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki sporządził sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w KPI. Sprawozdanie to obejmowało koszty inwestycyjne kwalifikowane do zbilansowania z wartością planowanych do przydzielenia uprawnień do emisji, które zostały poniesione w okresie od dnia 25 czerwca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Sprawozdanie to wykazało, że część inwestycji przewidzianych w KPI jest faktycznie realizowana  oraz, że na realizację tych zadań poniesione zostały konkretne koszty, które mogą posłużyć zbilansowaniu uprawnień. Zostało ono przekazane do Komisji Europejskiej w dniu 30 stycznia 2014 r., zgodnie z terminem wyznaczonym przez Komisję Europejską.

Zgodnie z przekazaną przez podmioty informacją wyliczono, że łączne koszty kwalifikowane realizacji zadań wyniosły w ww. okresie sprawozdawczym 3 407 084 845 EUR. Wykorzystanie możliwego w 2013 roku przydziału uprawnień to łącznie 65 992 703 (maksymalny możliwy do wykorzystania przydział uprawnień EUA na 2013 r. to 77 816 762).

W załączeniu znajdują się dwie tabele: zestawienie zadań inwestycyjnych z realizacji których zostały przedstawione sprawozdania rzeczowo-finansowe zawierające informację o kosztach kwalifikowanych poniesionych w okresie od dnia 25 czerwca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. w celu zbilansowania z wartością bezpłatnych uprawnień do emisji oraz zestawienie dla grup kapitałowych.

Powrót do góry