Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Informacja dla podmiotów objętych derogacją dla energetyki, zgodnie z art. 10c dyrektywy 2003/87/WE w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnianiami do emisji gazów cieplarnianych

Zgodnie z informacją Rządowego Centrum Legislacji na dzień 25 sierpnia br. przewidziana jest publikacja ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnianiami do emisji gazów cieplarnianych. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc w dniu 9 września br.

Ustawa jest niezwykle istotna z punktu widzenia przedsiębiorców posiadających instalacje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji oraz innych podmiotów związanych z tym systemem. Ustawa dopełnia wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy 2009/29/WE, która służy usprawnieniu i rozszerzeniu wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz wprowadza regulacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu w naszym kraju. Ustawa określa także zasady funkcjonowania systemu derogacji dla wytwórców energii elektrycznej w latach 2013-2020, w tym obowiązki dla podmiotów, objętych derogacją.

Po wejściu w życie przedmiotowej ustawy podmiot realizujący zadanie inwestycyjne ujęte w Krajowym Planie Inwestycyjnym (KPI) zobowiązany jest m.in. do:

1a) złożenia do ministra właściwego do spraw środowiska w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy wniosku o zatwierdzenie wskaźnika lub wskaźników zgodności, tj. parametrów służących wykazaniu, że dane zadanie inwestycyjne jest realizowane zgodnie z zasadami określonymi w Komunikacie Komisji nr 2011/C 99/03, w przypadku zadań inwestycyjnych zrealizowanych przed dniem wejścia w życie tej ustawy albo realizowanych w dniu jej wejścia w życie, albo rozpoczynanych w terminie 3 miesięcy od tego dnia. Wskaźniki zgodności określa załącznik nr 2 do ustawy. Ww. wniosek powinien zawierać w szczególności charakterystykę zadania inwestycyjnego, a także proponowany wskaźnik lub wskaźniki zgodności oraz ich wartość: przed rozpoczęciem realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. Realizujący zadanie inwestycyjne składa odrębny wniosek dla każdego zadania inwestycyjnego. Wniosek taki należy złożyć niezależnie od informacji, którą przekazywaliście Państwo w 2013 r. dot. proponowanych wskaźników zgodności.

1b) przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw środowiska poświadczenia osiągnięcia zatwierdzonego wskaźnika lub wskaźników zgodności w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zatwierdzeniu wskaźnika lub wskaźników zgodności stała się ostateczna - w przypadku zadań inwestycyjnych zrealizowanych przed dniem wejścia w życie ustawy. W zakresie emisyjności lub redukcji emisyjności produktu oraz w zakresie zastosowanego paliwa poświadczenie sporządza weryfikator w formie opinii. Poświadczenia osiągnięcia zatwierdzonego wskaźnika lub wskaźników zgodności nie składa się, jeżeli poświadczenie to sporządza minister właściwy do spraw środowiska (dotyczy to sieci przesyłowych i dystrybucyjnych elektroenergetycznych, sieci przesyłowych gazowych lub sieci ciepłowniczych). W tym przypadku podmiot powiadamia ministra właściwego do spraw środowiska o zakończeniu zadania inwestycyjnego i występuje z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, jednocześnie przedkładając wszelkie możliwe dowody świadczące o osiągnięciu tego wskaźnika.

2a) przedłożenia Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w terminie do dnia 30 września br. sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadania inwestycyjnego za okres sprawozdawczy rozpoczynający się w dniu 1 lipca 2014 r., a kończący się w dniu 30 czerwca 2015 r. oraz

2b) przedłożenia Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w terminie do dnia 30 września br. opinii biegłego rewidenta wraz z tłumaczeniem tej opinii na język angielski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego;

3) przedłożenia Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w terminie do dnia 30 września br. informacji o nieponiesieniu kosztów w przypadku, gdy w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych kosztów inwestycyjnych. Wówczas nie składa się sprawozdania rzeczowo-finansowego i opinii biegłego rewidenta (2a i 2b).
Informacja ta zawiera również dane o wykorzystaniu nadwyżki kosztów inwestycyjnych poniesionych w poprzednich okresach sprawozdawczych.

Szczegółowe zasady i przesłanki przydziału uprawnień do emisji dla instalacji wytwarzających energię elektryczną w okresie rozliczeniowym 2013–2020 reguluje rozdział 6 ustawy. Ustawa dostępna jest w formie druku sejmowego nr 3418 na stronie: www.sejm.gov.pl.

Mając na uwadze termin wejścia w życie ustawy i terminy obowiązków z niej wynikających oraz brak możliwości wydania w racjonalnym terminie rozporządzenia z art. 36 ust 6 przedmiotowej ustawy, określającego wzór: formularza wniosku o zatwierdzenie odpowiedniego dla realizacji danego zadania inwestycyjnego wskaźnika zgodności, formularza sprawozdania rzeczowo-finansowego, formularza opinii biegłego rewidenta oraz formularza informacji o nieponiesieniu kosztów kwalifikowanych
i wykorzystaniu kosztów z poprzedniego okresu, w załączeniu przekazuję:

ad 1) wzór wniosku o zatwierdzenie wskaźnika lub wskaźników zgodności,

ad 2a) wzór formularza sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadania inwestycyjnego,

ad 2b) wzór opinii biegłego rewidenta,

ad 3) wzór informacji o nieponiesieniu kosztów kwalifikowanych,

Jednocześnie pragnę podkreślić, że:

  • wnioski o zatwierdzenie wskaźników zgodności należy składać po dniu wejścia w życie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych , tj. od dnia 10 września br., kierowane do Ministra Środowiska na adres: Departament Ochrony Powietrza, Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa;
  • zaś sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji zadań inwestycyjnych za okres od dnia 1 lipca 2014 r. - 30 czerwca 2015 r. wraz z opinią biegłego rewidenta lub informację o nieponiesieniu kosztów kwalifikowanych należy składać w wersji pisemnej na adres: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa, a w wersji elektronicznej - na adres: kpi@kobize.pl.

W załączeniu znajdą Państwo również do wiadomości prezentację ze spotkania z przedstawicielami sektora energetycznego, objętych derogacją dla energetyki zgodnie z art. 10 c dyrektywy 2003/87/WE dot. obowiązków dla podmiotów wynikających z wejścia w życie nowej ustawy.

Powrót do góry