archiwum.mos.gov.pl
21-04-2021

Lotnictwo

Przydziały uprawnień do emisji na lata 2021 – 2023 dla operatorów statków powietrznych uczestniczących w systemie (plik .pdf, rozmiar: 137 kB)

Informacja dla operatorów statków powietrznych dotycząca zmian w funkcjonowaniu systemu handlu uprawnieniami do emisji w latach 2013-2020

Przydział bezpłatnych uprawnień do emisji dla operatorów statków powietrznych uczestniczących w systemie handlu uprawnieniami do emisji (plik .pdf, rozmiar: 113 KB)

Wykaz limitów wykorzystania jednostek Kioto przez prowadzących instalację i operatorów statków powietrznych (plik .xls, rozmiar: 56 KB, data utworzenia: 3 lutego 2017 r.)

Uzupełnienie wykazu limitów wykorzystania jednostek Kioto poprzez prowadzących instalację i operatorów statków powietrznych (plik .xls, rozmiar: 64 KB, data utworzenia: 22 marca 2017 r.)

Aktualizacja wykazu limitów wykorzystania jednostek Kioto przez prowadzących instalacje i operatorów statków powietrznych (plik .xls, rozmiar: 71 KB, data utworzenia: 13 listopada 2017 r.)

Aktualizacja wykazu limitów wykorzystania jednostek Kioto przez prowadzących instalacje i operatorów statków powietrznych (plik .xls, rozmiar: 64 KB, data utworzenia: 20 marca 2018 r.)

Aktualizacja wykazu limitów wykorzystania jednostek Kioto przez prowadzących instalacje i operatorów statków powietrznych (plik .xls, rozmiar: 64 KB, data utworzenia: 20 kwietnia 2018 r.)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 421/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, w celu wprowadzenia w życie do 2020 r. porozumienia międzynarodowego w sprawie stosowania jednego międzynarodowego środka rynkowego do emisji z międzynarodowego lotnictwa

Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskim w dniu 30 kwietnia 2014 r.  (Dz.Urz. UE L 129 z 30.04.2014, str. 1). Jest pokłosiem ustaleń poczynionych w ramach Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w odniesieniu do globalnego mechanizmu rynkowego, którego celem jest ograniczenie wpływu emisji dwutlenku węgla na zmiany klimatyczne. Wprowadza następujące zmiany w zakresie obowiązków dotyczących raportowania emisji z operacji lotniczych oraz rozliczania emisji z tych operacji w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji w sektorze lotniczym w latach 2013-2020:

Operatorzy statków powietrznych mają więc dodatkowo cały rok na wypełnienie ich obowiązków w odniesieniu do emisji za rok 2013. Wyłączenie z systemu ww. kategorii operacji lotniczych w latach 2013-2016 będzie skutkowało ponownym przeliczeniem przyznanych nieodpłatnie uprawnień do emisji poszczególnym podmiotom. Działanie to zostanie zrealizowane w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia nr 421/2014. Krajowy ośrodek informuje, że podmioty, które przekazały raporty roczne dotyczące wielkości emisji za rok 2013 bez uwzględnienia zwolnienia przewidzianego w nowym rozporządzeniu, będą miały możliwość skorygowania przedłożonego raportu i sprawozdania z weryfikacji, o czym zostaną szczegółowo poinformowane na piśmie.

Na stronie Komisji Europejskiej znajdują się odpowiedzi na Najczęściej zadawane pytania (w j. angielskim).

Rozporządzenia Komisji (UE) 2018/336 z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2009 w sprawie wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE, poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r., ze wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla każdego operatora statków powietrznych (plik .pdf, rozmiar:  5,04 MB, data utworzenia: 20 marca 2018 r.)

Lista operatorów statków powietrznych przypisanych do danego państwa administrującego (5 lutego 2014 r.)

Każdy operator statków powietrznych, który wykonał jakąkolwiek operację startu lub lądowania na terenie Unii Europejskiej, został przypisany do odpowiedniego państwa administrującego.

Operator statków powietrznych został przypisany do danego państwa członkowskiego w przypadku, gdy posiada licencję na prowadzenie działalności wydaną w danym państwie członkowskim.

W pozostałych przypadkach, na podstawie największej szacunkowej emisji dwutlenku węgla pochodzącej z lotów wykonywanych w roku bazowym (rok bazowy oznacza pełny rok kalendarzowy dla operatora, który rozpoczął działalność po 1 stycznia 2006 r., oraz rok kalendarzowy 2006 r. dla operatora, który rozpoczął działalność przed 1 stycznia 2006 r.).