Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Europejskie akty prawne

Wytyczne w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c dyrektywy 2003/87/WE

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 421/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, w celu wprowadzenia w życie do 2020 r. porozumienia międzynarodowego w sprawie stosowania jednego międzynarodowego środka rynkowego do emisji z międzynarodowego lotnictwa

Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskim w dniu 30 kwietnia 2014 r.  (Dz.Urz. UE L 129 z 30.04.2014, str. 1). Jest pokłosiem ustaleń poczynionych w ramach Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w odniesieniu do globalnego mechanizmu rynkowego, którego celem jest ograniczenie wpływu emisji dwutlenku węgla na zmiany klimatyczne. Wprowadza następujące zmiany w zakresie obowiązków dotyczących raportowania emisji z operacji lotniczych oraz rozliczania emisji z tych operacji w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji w sektorze lotniczym w latach 2013-2020:

 • wyłączenia w latach 2013-2016 z obowiązku monitorowania, raportowania i  rozliczania emisji w odniesieniu do emisji pochodzących z lotów do i z lotnisk znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dodatkowo z systemu wyłączono loty między lotniskami zlokalizowanymi wewnątrz EOG a terenami najbardziej oddalonymi należącymi do EOG. Wymogi wynikające z dyrektywy 2003/87/WE uznaje się za spełnione w odniesieniu do wyłączonych lotów, w związku z czym operatorzy statków powietrznych uczestniczący w systemie handlu nie będą mieli obowiązku monitorowania emisji CO2 pochodzącej z takich lotów;
 • wydłużenia terminów składania zweryfikowanych raportów dotyczących emisji za rok 2013 z dnia 31 marca 2014 r. na dzień 31 marca 2015 r.;
 • wydłużenia terminów rozliczenia emisji z operacji lotniczych (tj. umarzania w rejestrze  odpowiadających tym emisjom liczby uprawnień) z dnia 30 kwietnia 2014 r. na dzień 30 kwietnia 2015 r.

Operatorzy statków powietrznych mają więc dodatkowo cały rok na wypełnienie ich obowiązków w odniesieniu do emisji za rok 2013. Wyłączenie z systemu ww. kategorii operacji lotniczych w latach 2013-2016 będzie skutkowało ponownym przeliczeniem przyznanych nieodpłatnie uprawnień do emisji poszczególnym podmiotom. Działanie to zostanie zrealizowane w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia nr 421/2014. Krajowy ośrodek informuje, że podmioty, które przekazały raporty roczne dotyczące wielkości emisji za rok 2013 bez uwzględnienia zwolnienia przewidzianego w nowym rozporządzeniu, będą miały możliwość skorygowania przedłożonego raportu i sprawozdania z weryfikacji, o czym zostaną szczegółowo poinformowane na piśmie.

Na stronie Komisji Europejskiej znajdują się odpowiedzi na Najczęściej zadawane pytania (w j. angielskim).

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 333/2014 z dnia 11 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 443/2009 w celu określenia warunków osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji CO2 z nowych samochodów osobowych przewidzianego na 2020 r.

Celem projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty jest osiągnięcie w opłacalny sposób od roku 2020, docelowego średniego poziomu emisji w wysokości 95 g CO2/km dla nowego parku samochodowego.

 

Lista operatorów statków powietrznych przypisanych do danego państwa administrującego (5 lutego 2014 r.)

Każdy operator statków powietrznych, który wykonał jakąkolwiek operację startu lub lądowania na terenie Unii Europejskiej, został przypisany do odpowiedniego państwa administrującego.

Operator statków powietrznych został przypisany do danego państwa członkowskiego w przypadku, gdy posiada licencję na prowadzenie działalności wydaną w danym państwie członkowskim.

W pozostałych przypadkach, na podstawie największej szacunkowej emisji dwutlenku węgla pochodzącej z lotów wykonywanych w roku bazowym (rok bazowy oznacza pełny rok kalendarzowy dla operatora, który rozpoczął działalność po 1 stycznia 2006 r., oraz rok kalendarzowy 2006 r. dla operatora, który rozpoczął działalność przed 1 stycznia 2006 r.).

 

Pozostałe europejskie akty prawne (dostępne na stronie Bazy aktów prawnych UE):

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/87/WE z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca program handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty i zmieniająca Dyrektywę Rady 96/61/WE
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 191istopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 115/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2009 w sprawie wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r. ze wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla każdego operatora statków powietrznych
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
 • Decyzja Komisji z dnia 19 kwietnia 2010 r. dotycząca krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgłoszonego przez Polskę dnia 8 kwietnia 2010 r. zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
 • Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowej interpretacji rodzajów działalności lotniczej wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2009/450/WE)
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (2009/406/WE)
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w sprawie usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
 • Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/589/WE w zakresie włączenia wytycznych dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji oraz danych dotyczących tonokilometrów związanych z działalnością lotniczą (2009/339/WE)
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2008 z dnia 8 października 2008 r w sprawie znormalizowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzją nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 916/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2216/2004 w sprawie ujednoliconego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
 • Decyzja Komisji nr 2007/589/WE z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiająca wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
 • Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zapobiegania podwójnemu liczeniu redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w przypadku projektów realizowanych w ramach protokołu z Kioto (2006/780/WE)
 • Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2005 r. ustanawiająca zasady wykonania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 280/2004/WE dotyczącej mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie i wykonania Protokołu z Kioto (2005/166/WE)
 • Dyrektywa 2003/87/WE z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE
 • Decyzja Komisji nr 2004/156/WE z dnia 29 stycznia 2004 r. ustanawiająca wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych w myśl dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
 • Decyzja nr 280/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 roku dotycząca mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych Wspólnoty oraz wdrażania Protokołu z Kioto
 • Dyrektywa 2004/101/WE z dnia 27 października 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto
 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2216/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
 • Komunikat Komisji COM (2003) 830 w sprawie wytycznych mających pomóc Państwom Członkowskim we wdrażaniu kryteriów podanych w Aneksie III do Dyrektywy 2003/87/WE ustanawiającej system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie i zmieniającej Dyrektywę Rady 96/61/WE oraz w sprawie okoliczności, na podstawie których wykazuje się działanie siły wyższej
 • Komunikat Komisji COM(2005) 703 "Uzupełniające wytyczne w sprawie planów przydziału na okres obrotowy 2008-2012 w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych UE" 
Powrót do góry