archiwum.mos.gov.pl
20-01-2022

Zasady funkcjonowania GIS

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji określa zasady funkcjonowania Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji: zawieranie umów sprzedaży jednostek AAU, strukturę wdrażania systemu, sposób wyboru projektów oraz konieczność monitorowania uzyskiwanych efektów ekologicznych. Kluczowym podmiotem systemu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który pełni rolę krajowego operatora systemu zielonych inwestycji. Nadzór nad wykonywaniem jego zadań sprawuje Minister Środowiska.

Wpływy pochodzące ze sprzedaży jednostek AAU są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy NFOŚiGW, zwany rachunkiem klimatycznym.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach krajowego systemu zielonych inwestycji określa rodzaje projektów i programów przeznaczonych do realizacji w ramach krajowego systemu zielonych inwestycji. Są to projekty powodujące w efekcie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych lub też zapobiegają emisji CO2, a także służą adaptacji do zmian klimatu i realizacji innych działań związanych z ochroną powietrza. Wybór konkretnych obszarów do „zazielenienia” jest każdorazowo ustalany w ramach negocjacji transakcji z partnerem.