archiwum.mos.gov.pl
26-05-2019

Szkody łowieckie

Komu przysługują odszkodowania?

Rolnikowi, na gruntach którego zwierzęta łowne wyrządziły szkody na obszarach wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz na terenach położonych poza nimi. Zgodnie z przepisami obwody łowieckie wydzierżawiane są kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ) lub decyzją Ministra Środowiska przekazywane w zarząd ośrodkom hodowli zwierzyny. W przypadku wystąpienia szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz na skutek wykonywania polowania, zobowiązany do ich wynagradzania jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Natomiast Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez ww. gatunki zwierząt łownych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. W imieniu Skarbu Państwa odszkodowania wypłacane są przez właściwy terytorialnie zarząd województwa. W odniesieniu do zwierząt łownych objętych całoroczną ochroną (obecnie łoś) szacowanie szkód i wypłacanie odszkodowań na terenie obwodów łowieckich leśnych prowadzi Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, natomiast na terenie obwodów łowieckich polnych i na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich odszkodowania wypłaca zarząd województwa.

Szczegółowy tryb szacowania szkód łowieckich reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z 8 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 45, poz. 272).