archiwum.mos.gov.pl
20-01-2022

Przepisy przejściowe

W poprzednim stanie prawnym (od 1 I 2002 r. do 31 XII 2014 r.) okres przysługiwania prawa do wyłącznego korzystania z informacji geologicznej wynosił 5 lat oraz był liczony od dnia utraty mocy decyzji, na podstawie której wykonano prace będące źródłem informacji geologicznej. Dlatego w stosunku do informacji geologicznej uzyskanej na podstawie koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie albo decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych), które wygasły przed 1 stycznia 2015 r., stosuje się przepisy dotychczasowe (zachowanie praw nabytych).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 nowelizacji, jeżeli decyzja, na podstawie której wykonano prace będące źródłem informacji geologicznej, utraciła moc po 1 stycznia 2015 r. a przedsiębiorca przed tym terminem uzyskał decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną złoża kopaliny, przysługuje mu wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej w celu prowadzenia działalności, o której mowa w art. 100 ust. 2 Prawa geologicznego i górniczego, w okresie 5 lat od uzyskania decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną złoża.

Jednocześnie w art. 17 ust. 2 nowelizacji przesądzono, że w przypadku gdy decyzja, na podstawie której wykonano prace będące źródłem informacji geologicznej, wygasła przed 1 stycznia 2015 r., a przedsiębiorca uzyskał decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną złoża kopaliny lub dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów po tym terminie, okres przysługiwania prawa do wyłącznego korzystania z informacji geologicznej wynosi 5 lat, począwszy od daty wygaśnięcia mocy decyzji, na podstawie której wykonano prace geologiczne.