archiwum.mos.gov.pl
27-06-2019

Gromadzenie informacji geologicznej

Informacja geologiczna jest gromadzona w archiwach przez organy administracji geologicznej (Ministra Środowiska, marszałków województwa oraz starostów).

Państwowa służba geologiczna, pełniona przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, prowadzi centralne archiwum geologiczne oraz archiwa, w których są przechowywane próbki trwałego przechowywania pochodzące z robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem kopalin objętych prawem własności górniczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (złoża węglowodorów, węgla kamiennego, metanu występującego jako kopalina towarzysząca, węgla brunatnego, rud metali z wyjątkiem darniowych rud żelaza, metali w stanie rodzimym, rud pierwiastków promieniotwórczych, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-magnezowej, gipsu i anhydrytu, kamieni szlachetnych).