archiwum.mos.gov.pl
16-12-2019

Badania dotyczące edukacji dla zrównoważonego rozwoju

Badanie jakościowe

W 2012 roku Ministerstwo Środowiska zleciło badanie jakościowe pt. „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w opiniach nauczycieli (badanie jakościowe) – Diagnoza sytuacji w zakresie realizacji edukacji dla zrównoważonego rozwoju przez nauczycieli wybranych szkół”.

Głównym celem badania było zdiagnozowanie sytuacji w zakresie realizacji edukacji dla zrównoważonego rozwoju przez nauczycieli wybranych szkół.

Cele szczegółowe koncentrowały się na następujących obszarach:

Ekspertyza

Celem badania było uzyskanie ogólnego, ale zarazem możliwie szerokiego obrazu edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce. Badanie polegało na identyfikacji zapisów istniejących w dokumentach strategicznych i programowych dotyczących edukacji dla zrównoważonego rozwoju oraz na weryfikacji, jak w rzeczywistości istniejące zalecenia są realizowane przez głównych interesariuszy.

Wyróżniono dziewięć zagadnień badawczych, które zostały zbadane w trakcie badań.

  1. Miejsce edukacji dla zrównoważonego rozwoju (formalnej i pozaformalnej) w aktach prawnych, strategiach, programach;
  2. Współpraca głównych interesariuszy w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju;
  3. Powiązania edukacji dla zrównoważonego rozwoju z innymi procesami edukacyjnymi wspierającymi kształcenie dla zrównoważonego rozwoju;
  4. Finansowanie edukacji dla zrównoważonego rozwoju;
  5. Istniejące wskaźniki/instrumenty/narzędzia służące ocenie wyników edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w uczeniu się formalnym i pozaformalnym;
  6. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju;
  7. Badania naukowe dot. zrównoważonego rozwoju oraz edukacji dla zrównoważonego rozwoju (np. metody kształcenia);
  8. Wyzwania, przeszkody, silne strony, osiągnięcia w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce;
  9. Potrzeby w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Wyniki badania zebrano w Ekspertyzie dotyczącej edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce (plik .pdf, rozmiar: 2,3 MB)