Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Instytucja Pośrednicząca w sektorze środowiska [POIiŚ 2014-2020]

Instytucja Pośrednicząca

Zakres obowiązków Instytucji Pośredniczącej określa porozumienie z Instytucją Zarządzającą. Są to zadania związane z wdrażaniem części programu, w której specjalizuje się dana instytucja.

W przypadku POIiŚ funkcję Instytucji Pośredniczącej pełnią:

 • Centrum Unijnych Programów Transportowych,
 • Ministerstwo Środowiska,
 • Ministerstwo Gospodarki,
 • Ministerstwo Zdrowia,
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kompetencje:

 • zarządzanie poszczególnymi priorytetami programu;
 • wybór projektów oraz podpisywanie umów o dofinansowanie z beneficjentami;
 • weryfikacja, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjentów zostały rzeczywiście poniesione i w prawidłowy sposób (np. kontrola zamówień publicznych);
 • rozliczanie umów z beneficjentami;
 • przekazywanie Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej wszystkich informacji niezbędnych przy certyfikacji wydatków do KE;
 • monitorowanie realizacji umów o dofinansowanie projektów, w tym także wskaźników;
 • kontrola realizowanych projektów;
 • przygotowanie sprawozdań dla IZ z realizacji powierzonych zadań;
 • ewaluacja poszczególnych priorytetów;
 • odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w tym wydawanie w pierwszej instancji decyzji o zwrocie środków przeznaczonych na realizację projektów lub zadań oraz decyzji o zapłacie odsetek oraz decyzji o umorzeniu w całości albo w części oraz o odroczeniu albo rozłożeniu na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów lub zadań;
 • rozpatrywanie protestów w odniesieniu do konkursów prowadzonych przez Instytucje Wdrażające w sektorze środowiska i gospodarki;
 • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.

Instytucja Wdrażająca

Instytucja Pośrednicząca może przekazać Instytucji Wdrażającej zadania w zakresie bezpośredniej obsługi przyznawania wsparcia, czy kontroli realizacji projektów. Funkcję Instytucji Wdrażającej mogą pełnić na przykład jednostki podległe ministerstwom lub agencje rozwoju przedsiębiorczości czy rozwoju regionalnego.

Kompetencje:

 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie od beneficjentów;
 • dokonywanie wyboru projektów i podpisywanie umów o dofinansowanie z beneficjentami;
 • monitorowanie realizacji poszczególnych projektów;
 • weryfikacja wykorzystania środków przez beneficjentów (m.in. poprzez kontrole w siedzibie beneficjenta);
 • gromadzenie i przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych;
 • przygotowanie sprawozdań dla IP z realizacji powierzonych zadań;
 • prowadzenie działań informacyjnych, m.in. szkoleń dla beneficjentów i wnioskodawców.

Dla II priorytetu funkcję Instytucji Wdrażających pełnią:

Instytucja Zarządzająca

Instytucją Zarządzającą POIiŚ jest minister właściwy do spaw rozwoju regionalnego (obecnie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju).

Instytucja Zarządzająca programem może powierzyć część swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym, zachowując pełną odpowiedzialność za ich wykonanie. Zadania Instytucji Zarządzającej programem wynikają z przepisów ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawy wdrożeniowej).

Kompetencje:

 • opracowanie treści dokumentów programowych,
 • wydawanie wytycznych, zaleceń i podręczników;
 • ustanowienie systemu zarządzania i kontroli;
 • zatwierdzenie instrukcji wykonawczej Instytucji Pośredniczącej oraz wydawanie dla niej zaleceń;
 • przygotowanie wzorów wniosków o dofinansowanie, umów o dofinansowanie;
 • przygotowanie kryteriów wyboru projektów do dofinansowania;
 • przygotowanie systemu oceny i wyboru projektów;
 • pełnienie funkcji Instytucji Certyfikującej;
 • kontrola realizacji programu operacyjnego, w tym weryfikacja prawidłowości wydatków ponoszonych przez beneficjentów;
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji o zwrocie środków wydawanych w pierwszej instancji przez instytucję pośredniczącą albo wdrażającą;
 • rozpatrywanie, na podstawie art. 55 pkt 2 ustawy wdrożeniowej, protestów w odniesieniu do konkursów prowadzonych przez Instytucje Pośredniczące w sektorze transportu, kultury i zdrowia;
 • ewaluacja programu operacyjnego;
 • monitorowanie postępów realizacji programu operacyjnego;
 • raportowanie do Komisji Europejskiej m.in. o postępach we wdrażaniu programu;
 • rozpatrywanie protestów w odniesieniu do konkursów prowadzonych przez Instytucje Pośredniczące w sektorze transportu, kultury i zdrowia;
 • zapewnienie informacji o programie operacyjnym i jego promocja.

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Departament Programów Infrastrukturalnych
Departament Systemu Wdrażania Programów Infrastrukturalnych
 


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352771 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare