Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Ważne dokumenty [POIiŚ 2014-2020]

Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020


DOKUMENTY HORYZONTALNE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR [obowiązuje od 17.12.2013 r.]

Umowa Partnerstwa [obowiązuje od 23.05.2014 r.]

Umowa Partnerstwa (wersja angielska) [obowiązuje od 23.05.2014 r.]

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 [obowiązuje od 28.07.2014 r.]

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa) [obowiązuje od 13.09.2014 r.]

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 [obowiązuje od 19.12.2014 r.]

 Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 [obowiązuje od 29.10.2015 r.]

Pobierz załączniki (6):

 1. Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych PDF PDF 249 KB
 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań  PDF 509 KB
 3. Kryteria wyboru projektów ZIP 4,63 MB Obowiązują od 22.09.2015 r.
 4. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR) PDF 332 KB
 5. Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego PDF 385 KB
 6. System oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ZIP 850 KB

WYTYCZNE

Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 - 2020

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020  


INNE DOKUMENTY

Synopsis przepisów prawa Unii Europejskiej i Polski w zakresie klimatu i emisji do powietrza

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020

Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020

Strategia komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020


PROJEKTY DOKUMENTÓW

Projekt Wytycznych w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Projekt Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 PDF 220 KB 


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 31.07.2018 r., 13:17.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352657 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare