Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Dokumenty [POIiŚ 2007-2013]

 

POWRÓT DO:

 

 

 

 

                 Pobierz plik (tryb rejestruj zmiany)

                 Pobierz plik (tryb rejestruj zmiany)

                 Pobierz plik (tryb rejestruj zmiany)

                 Pobierz plik (tryb rejestruj zmiany)

                 Pobierz plik (tryb rejestruj zmiany)


Wersje archiwalne pozostałych dokumentów dostępne są na stronie Instytucji Zarządzającej <tutaj>


Akty prawne

Unijne akty prawne (fundusze unijne na lata 2007-2013)

 •  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r.  zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999,
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 1164/94,
 • Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 846/2009 z dnia 1 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999,
 • Rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 roku określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa,
 • Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT),
 • Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dni 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. U. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006r.),
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności), dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r.

 

Polskie akty prawne

 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych,
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
 • NOWE! Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (Taryfikator) - aktualizacja z 14 listopada 2012 r.
 • NOWE!  Załącznik - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE - aktualizacja z 14 listopada 2012 r.

Wytyczne MRR

Wytyczne szczegółowe - obowiązujące w ramach Programu Infrastruktura i Środowiska 2007-2013 znajdują się na stronie Instytucji Zarządzającej

 http://www.pois.2007-2013.gov.pl/Dokumenty/wso/Strony/wytyczne.aspx


Prawo zamówień publicznych

Akty prawne i rozporządzenia wykonawcze zmieniające ustawę prawo zamówień publicznych
Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2007 r. Nr 68, poz. 449) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Ich wydawcą i dystrybutorem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - www.cokprm.gov.pl . Tym samym wersje elektroniczne zamieszczone na tej stronie stanowią jedynie materiał informacyjny.
Spis zmian w pzp (8 stycznia 2010 r.)


Informacja i promocja

Dokumenty oraz logo niezbędne do realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w ramach POIiŚ

Pobierz plik (tryb rejestruj zmiany)

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352713 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare