Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Formularz wnioskówFormularze wniosków i instrukcje do wypełniania wniosku:

format: pdf rozmiar: 172 KB Wzór wniosku o dofinansowanie dla projektów infrastrukturalnych w ramach I, II i III priorytetu

plik pdf instrukcja do wniosku o dofinansowanie - I, II, III oś priorytetowa

format: pdf rozmiar: 172 KB Formularz wniosku o dofinansowanie projektów z zakresu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej  realizowanych w ramach priorytetu II i III POIiŚ (wraz z instrukcją).

Formularz wniosku o dofinansowanie – dotyczy V priorytetu


format: pdf rozmiar: 172 KB Wzór wniosku o dofinansowanie dla projektów produkcyjnych w ramach IV priorytetu, w których występuje pomoc publiczna

plik pdf instrukcja do wniosku o dofinansowanie - IV oś priorytetowa


Formularz wniosków - działanie 4.1:

Wzór wniosku o dofinansowanie - WYŁĄCZNIE DZIAŁANIE 4.1

instrukcja do wniosku o dofinansowanie - działanie 4.1

Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosków (zestaw wzorów oświadczeń)


Gdzie można składać wniosek?

Wzory wymaganych oświadczeń i wykazów 

Stanowisko ws. wypełnienia wniosku w części G (pomoc publiczna) dla projektów z zakresu gospodarki odpadami

Listy sprawdzające


 

Lista załączników do wniosku o dofinansowanie dla projektów indywidualnych jest zdefiniowana w Organizacji systemu oceny projektów indywidualnych w zakresie osi priorytetowych I, II i III

 

Lista załączników do wniosku o dofinansowanie dla priorytetów I - III:

 1. Deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszarów Natura 2000
 2. Oświadczenie beneficjenta o nie wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podst. art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych.
 3. Studium wykonalności (w przypadku działania 3.2, 3.3 – biznes plan).
 4. Dokumentacja związana z przeprowadzoną procedurą oceny oddziaływania na środowisko.
 5. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu
 6. Wykaz przetargów
 7. Wykaz pozwoleń na budowę lub wniosków o wydanie pozwoleń
 8. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
 9. Porozumienie zawarte pomiędzy beneficjentem a danym podmiotem, który jest upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach danego projektu
 10. Oświadczenie o niewspółfinansowaniu projektu z innych instrumentów UE.
 11. Oświadczenie Beneficjenta o zapisie planowanej inwestycji w wieloletnim planie inwestycyjnym gminy.
 12. Potwierdzenie przez służby odpowiedzialne za ochronę przyrody na obszarze, na którym będzie realizowany projekt, ze zaproponowane przez wnioskodawcę działania ochronne zabezpieczające środowisko są odpowiednie (dotyczy projektów w ramach działania 3.1)

 


 

Lista załączników wymaganych do wniosku o dofinansowanie dla działania 4.1

 1. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych lub oświadczenie o wartości otrzymanej pomocy de minimis w tym okresie;
 2. Informacje o innej pomocy publicznej, jaką przedsiębiorca otrzymał w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych, na których pokrycie przeznaczona zostanie wnioskowana pomoc, niezależnie od jej formy i źródła, obejmujące w szczególności przeznaczenie pomocy, określenie wydatków kwalifikowanych do tej pomocy, formę pomocy i jej wartość wyrażoną jako ekwiwalent dotacji brutto;
 3. Dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową przedsiębiorcy:
  a. Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) za dwa ostatnie lata wraz z opinią biegłego rewidenta;
  b. Inne dokumenty finansowe w przypadku przedsiębiorstw prawnie zwolnionych z obowiązku sporządzania ww. sprawozdań lub obowiązku badania ich przez biegłego rewidenta;
  c. Bieżące sprawozdanie F-01;
  d. Inne bieżące dokumenty finansowe w przypadku przedsiębiorstw prawnie zwolnionych z obowiązku sporządzania sprawozdania F-01;
 4. Opis procedur, zgodnie z którymi wnioskodawca zawierał umowy dla zadań objętych projektem:
  a. W przypadku umów zawieranych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, należy przedstawić oświadczenie o stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych do zawierania umów związanych z realizacją projektu;
  b. W przypadku umów, do których wnioskodawca nie był zobowiązany stosować ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedstawić opis wewnętrznych procedur uwzględniających zasady zawierania umów określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ.
 5. Zestaw oświadczeń przygotowanych zgodnie z „Zestawem wzorów oświadczeń wymaganych jako załączniki do wniosku o dofinansowanie do działania 4.1” stanowiącym zał. nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku.
 6. Ponadto w zależności od typu projektu do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

1. Dokumenty dotyczące ISO 14001:
• Kopia certyfikatu (potwierdzona za zgodność z oryginałem);
• Kopia zakresu akredytacji jednostki certyfikującej;

2. Dokumenty dotyczące EMAS:
• Kopia certyfikatu (potwierdzona za zgodność z oryginałem);
• Kopia informacji o umieszczeniu w rejestrze wojewódzkim/ krajowym (potwierdzona za zgodność z oryginałem);

3. Dokumenty dotyczące ekoznaków:
• Kopia certyfikatu (potwierdzona za zgodność z oryginałem);
• Potwierdzenie spełniania przez certyfikowany ekoznak kryteriów atestacji zgodnych z wymaganiami normy międzynarodowej ISO 14024 (w przypadku ekoznaków innych niż Eco-label lub Eko-znak). 


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352711 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare