Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Skorzystaj z programu

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) to największy program finansowany z funduszy europejskich w Polsce, który wspiera projekty związane z:

 • gospodarką niskoemisyjną,
 • ochroną środowiska,
 • przeciwdziałaniem i dostosowaniem do zmian klimatu,
 • transportem i bezpieczeństwem energetycznym,
 • ochroną zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

Łączny budżet Programu to 27,41 mld euro. Głównym źródłem finansowania POIiŚ 2014-2020 jest Fundusz Spójności oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. W ramach Programu realizowanych jest 10 osi priorytetowych.

Ministerstwo Środowiska pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej [1] we wdrażaniu II osi priorytetowej POIiŚ Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Wdrażane w ramach osi działania wpisują się w 2 cele tematyczne:

 • promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem,
 • zachowanie i ochrona środowiska, oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.

Na realizację II osi priorytetowej przewidziano kwotę ponad 3,5 mld euro ze środków Funduszu Spójności.

Rola Ministerstwa Środowiska w systemie wdrażania POIiŚ 2014-2020

Ministerstwo Środowiska pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) dla działań środowiskowych POIiŚ 2014-2020. Oznacza to, że część działań, do których realizacji zobowiązało się Ministerstwo Rozwoju , zostało na mocy porozumienia pomiędzy tymi dwoma instytucjami przeniesionych na Ministerstwo Środowiska. Wśród tych działań znajdują się zadania z zakresu zarządzania, kontroli i monitorowania, takie jak:

 • tworzenie koncepcji wykorzystania środków europejskich w sektorze środowiskowym;
 • tworzenie, dostosowywanie i aktualizacja dokumentów programowych do zmieniających się warunków realizacji Programu;
 • tworzenie zasad naborów projektów;
 • monitorowanie postępów realizacji Programu i podejmowanie działań zaradczych;
 • nadzór nad podległymi instytucjami i przeprowadzanie w nich kontroli systemowych;
 • rozpatrywanie protestów wnioskodawców od wyników oceny konkursowej;
 • potwierdzanie wydatków beneficjentów Programu w oparciu o kryteria kwalifikowalności;
 • pomoc beneficjentom Programu w rozwiązywaniu problemów napotkanych w czasie realizacji projektów.

Realizacją działań Ministerstwa Środowiska jako IP POIiŚ 2014-2020 zajmuje się   Departament Funduszy Ekologicznych.

W ramach II osi Programu Infrastruktura i Środowisko realizowane są następujące działania:

2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

Budżet: 700 000 000 euro.

Typy projektów:

 1. Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych/planistycznych,
 2. Realizacja zadań poprawiających stan wód,
 3. Wsparcie ponadregionalnych systemów małej retencji [2] ,
 4. Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi i suszy, wraz z pracami przygotowawczymi,
 5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich,
 6. Zabezpieczenie brzegów morskich zagrożonych erozją,
 7. Zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń,
 8. Wdrażanie metod obserwacji i zakupy sprzętu w celu usprawnienia systemu monitoringu środowiska,
 9. Tworzenie bazy wiedzy i kompetencji w zakresie zmian klimatu i adaptacji do nich,
 10. Działania informacyjno-edukacyjne,
 11. Budowa lodołamaczy.

2.2 Gospodarka odpadami komunalnym

Budżet: 932 783 074 euro

Typy projektów:

 1. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami, w tym instalacje do termicznego przekształcania odpadów (spalarnie),
 2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami, z wyłączeniem spalarni odpadów,
 3. Projekty dotyczące wyłącznie spalarni odpadów.

2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Budżet:1 621 148 040 euro.

Typy projektów:

 1. Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM [3],
 2. Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM.

2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Budżet: 157 000 000 euro.

Typy projektów:

1.    Ochrona in-situ [4] lub ex-situ [5] zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych,

2.    Rozwój zielonej infrastruktury,

3.    Opracowanie instrumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000 i parków narodowych,

4.    Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych w ochronie przyrody,

5.    Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów,

6.    Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej.

2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Budżet: 97 243 052 euro.

Typy projektów:

1.    Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów,

2.    Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych,

3.    Inwentaryzacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych.

Przypisy

[1] Instytucja Zarządzająca POIiŚ (Ministerstwo Rozwoju) może przekazać część swoich kompetencji innym instytucjom tzw. Instytucjom Pośredniczącym. Są to podmioty specjalizujące się w dziedzinach finansowanych ze środków tego Programu.

[2] Zdolność do gromadzenia wody w małych zbiornikach naturalnych i sztucznych oraz wody podpiętrzane w korytach niewielkich rzek i potoków, w kanałach i rowach.

[3] Równoważna Liczba Mieszkańców (RLM), czyli wielokrotność wielkości zanieczyszczeń wytwarzanych przez przemysł i firmy usługowe w odniesieniu do przeciętnej ilości ścieków wytwarzanych przez 1 osobę w ciągu doby.

[3] Ochrona gatunku chronionego, realizowana w jego naturalnym środowisku życia.

[4] Ochrona gatunku chronionego realizowana przez przeniesienie go do ekosystemu zastępczego.

Powrót do góry