Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Fundusze polsko-niemieckie

Minister Środowiska informuje o rozpoczęciu składania wniosków do programu pomocowego realizowanego przez Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody, Budownictwa i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec, który prowadzony jest w oparciu o zawarte w dniu 2 lutego 2005 porozumienie pomiędzy ministrem środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a ministrem środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa reaktorów Republiki Federalnej Niemiec, dotyczące realizacji wspólnych projektów w zakresie ochrony środowiska na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski nr 28, poz. 387).

W przypadku programu pomocowego chodzi o program dotyczący innowacji środowiskowych za granicą realizowany przez Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody, Budownictwa i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec i mający na celu wsparcie zagranicznych projektów pilotażowych związanych z ochroną środowiska. O pomoc finansową mogą ubiegać się również projekty pilotażowe, które mają być realizowane w Polsce.

Zasadnicze cele programu

 • wsparcie dla projektów pilotażowych z zakresu ochrony środowiska wywierających bezpośrednie transgraniczne skutki na środowisko w Niemczech (tylko dla krajów sąsiadujących, w tym Polski),
 • wsparcie dla projektów pilotażowych z zakresu ochrony środowiska koncentrujących się na zapobieganiu zmianom klimatycznym i poprawie stanu środowiska oraz przyczyniającym się do wzrostu akceptacji społeczeństwa dla ochrony środowiska w tych krajach.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O pomoc finansową mogą ubiegać się projekty następujących rodzajów:

 • inwestycje z zakresu transgranicznych skutków wywieranych na środowisko mogące natychmiast i w wymierny sposób wpływać np. na redukcję zanieczyszczeń wód granicznych lub powietrza na obszarach pogranicza,
 • inwestycje, które ukazują możliwie najbardziej innowacyjne ścieżki rozwoju wykraczające poza ewentualnie istniejące ustawowe standardy ochrony środowiska i które są korzystne zarówno dla tego środowiska jak i dla klimatu i gospodarki.

Podstawowe cele realizowanych projektów inwestycyjnych:

 • transfer wiedzy z zakresu współpracy dotyczącej efektywnej ochrony środowiska,
 • efekt mnożnikowy osiągnięty przy pomocy skutecznych rozwiązań wzorcowych w zakresie poprawy stanu środowiska w krajach partnerskich („projekty – latarnie”),
 • wykazanie wykorzystania i możliwości nowych instalacji produkcyjnych oraz procesów technologicznych,
 • wzrost akceptacji dla ochrony środowiska ze strony przedsiębiorców i lokalnej ludności.

Jakie koszty nie są objęte dotacjami?

Przy obliczaniu wysokości wsparcia wszystkie koszty, które nie są bezpośrednio związane z realizacją projektu, uznawane są za koszty nieobjęte dotacjami. Są to np.:

 • koszty zakupu gruntu,
 • podatek VAT (jeśli beneficjent może go odliczyć),
 • koszty finansowania wnioskodawcy, w tym opłaty bankowe oraz opłaty za otwarcie i prowadzenie konta,
 • opłaty takie jak: opłaty notarialne, koszty prac związanych z planowaniem, zezwoleń, ekspertyz, badań naukowych.

Kto może ubiegać się o pomoc?

O pomoc finansową mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jst, spółki oraz spółki celowe zarządzające szeroko pojętą infrastrukturą. Przy dokonywaniu wyboru projektów uwzględniany jest przede wszystkim efekt mnożnikowy, tzn. możliwość przeniesienia realizowanych w projekcie rozwiązań wzorcowych na porównywalne obszary zastosowania, jak też ekonomiczna strona przedsięwzięcia.

Wysokość pomocy finansowej

Pomoc finansowa ograniczona jest do koniecznej wysokości, którą musi uzasadnić wnioskodawca. Jeśli wnioskodawcą jest przedsiębiorstwo spełniające wymogi europejskiego prawa o pomocy, uwzględniana jest intensywność pomocy zróżnicowana w zależności od tematu projektu i maksymalnie dopuszczalna na mocy wydanego przez Komisję Europejską Rozporządzenia (UE) nr 651/2014 (Dziennik Urzędowy UE nr L187/1 z dnia 17 czerwca 2014). Wsparcie jest zależne od ilości środków budżetowych pozostających w danej chwili do dyspozycji Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody, Budownictwa i Bezpieczeństwa Reaktorów RFN. Pomoc finansowa świadczona jest w formie dotacji do odsetek pochodzących z pożyczki udzielonej przez bank KfW Bankengruppe lub w formie subwencji niepodlegającej zwrotowi.

Projekty, których realizacja już się rozpoczęła, nie mogą otrzymać pomocy finansowej.

Pozostałe informacje

Dodatkowe informacje są opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody, Budownictwa i Bezpieczeństwa Reaktorów: program innowacji środowiskowych za granicą.

Informacje o programie

Ulotka informacyjna w języku niemieckim

Formularz wniosku o pomoc finansową w języku niemieckim (plik .pdf, rozmiar 148 kB)

Formularz wniosku o pomoc finansową w języku polskim (plik .docx, rozmiar 180 kB)

Wnioski należy składać do dnia 28 kwietnia 2017 r. w Departamencie Funduszy Ekologicznych. Muszą mieć one formę formularzy Ministerstwa Środowiska wypełnionych w języku polskim i niemieckim. Jeśli wystąpią różnice pomiędzy polską i niemiecką wersją wniosku, pod uwagę będzie brana treść wersji niemieckiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod następującym nr telefonu: 22 57 92 869 oraz na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska. Strona niemiecka określa każdego roku budżet na cały program, tzn. dla wszystkich krajów, w których realizowane są projekty.

Minister środowiska zastrzega, że federalny minister środowiska, ochrony przyrody, budownictwa i ochrony reaktorów jest organem właściwym do dokonywania wyboru wniosków, którym przyznawana będzie pomoc finansowa, jak też za ostateczną wysokość i intensywność tej pomocy. Do niego kierowane są wszystkie wnioski spełniające wymogi formalne. Następuje to niezwłocznie po ich wstępnej ocenie.

---

Archiwalne informacje dotyczące funduszy polsko-niemieckich znajdą Państwo na archiwalnej stronie Ministerstwa Środowiska

Powrót do góry