archiwum.mos.gov.pl
16-12-2019

Sprawozdanie z art. 10c ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE za 2014 r.

Sprawozdanie z art. 10c ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, zmienionej dyrektywą 2009/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – derogacje dla elektroenergetyki.