Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Najczęściej zadawane pytania

Ostatnia aktualizacja z dnia 17 czerwca 2011 roku.


1.  Kto może ubiegać się o wsparcie

 • Czy osoby fizyczne, w tym rolnicy oraz stowarzyszenia mogą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania?

Tak, o ile ich projekty spełniają pozostałe warunki formalne.

 •  Czy rozpoczęty projekt może uzyskać dofinansowanie?

Projekt już wdrażany nie może uzyskać dofinansowania. W takim bowiem wypadku przyjmuje się, że bodziec do realizacji przedsięwzięcia jest niezależny od możliwości uzyskania wsparcia. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, gdy konieczne jest rozpoczęcie realizacji projektu w trakcie trwania procesu oceny wniosku, możliwe jest uznanie kosztów poniesionych w tym czasie za koszty kwalifikowane. Należy jednak podkreślić, że zgoda na wczesne rozpoczęcie wdrażania nie oznacza przyznania dofinansowania. Ryzyko w tym zakresie ponosi wnioskodawca.

 •  Czy wsparcie mogą uzyskać projekty polegające na modernizacji istniejących budynków?

Tak. Darczyńca pozytywnie odnosi się do projektów takich jak modernizacja energetyczna.

 • W jakiej walucie będzie wypłacane dofinansowanie?

W Euro. W tej też walucie należy podawać wartości kwotowe we wniosku.

 •  Czy projekt musi być zlokalizowany przy granicy polsko-niemieckiej?

Program pomocowy Federalnego Ministerstwa ma dwa cele:

a) wspierać środowiskowe projekty pilotażowe mające bezpośredni, transgraniczny efekt na terenie Republiki Federalnej Niemiec,

b) wspierać środowiskowe projekty pilotażowe, których celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Projekty, które mieszczą się w pierwszym z powyższych celów powinny  być zlokalizowane przy granicy polsko-niemieckiej.

 

 2. Wniosek

 • Czy do wniosku należy dołączyć studium wykonalności lub inny, równoważny dokument?

Nie jest to wymagane. Przy sporządzaniu wniosku i dołączaniu dokumentów należy się kierować wytycznymi zamieszczonymi na stronie: http://www.bmu.de/foerderprogramme/doc/5420.php

 • Czy dokumenty muszą być przetłumaczone na język niemiecki?

Tak, przy zastrzeżeniu iż tłumaczone powinny być dokumenty istotne. Darczyńca przykłada uwagę do tego, by uniknąć opóźnień w procesie oceny wniosków, takich jak konieczność oczekiwania na tłumaczenia.

 • Czy wystarczą niemieckojęzyczne streszczenia załączonych dokumentów?

To rozstrzygane będzie osobno dla każdego przypadku.

 • Jakie dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego?

Tylko te dokumenty, w których wypadku wnioskodawca uzna to za stosowne.

 • Czy wnioskodawca może oznaczyć we wniosku preferowaną formę dofinansowania?

Tak, z podaniem przyczyn.

 • Czy dofinansowanie ze środków Republiki Federalnej Niemiec można połączyć z dofinansowaniem z innego źródła?

Co do zasady tak. Wniosek może zawierać informację o dofinansowaniu z innych źródeł, wliczając w to programy pomocowe oraz pożyczki bankowe. Okoliczność ta będzie brana pod uwagę przy ocenie wniosku.

 • Maksymalna możliwa intensywność pomocy wynosi 75% kosztów kwalifikowanych. Czy istnieją natomiast kwotowe ograniczenia w wysokości pomocy, jaką uzyskać może beneficjent?

Co do zasady nie ma takich ograniczeń. Jednakże należy wziąć pod uwagę ograniczenia budżetowe Darczyńcy.

 • Pod jakimi warukami można uzyskać intensywność pomocy w wysokości 75%?

Zależy to od kilku czynników, takich jak możliwości budżetowe Darczyńcy, sytuacja finansowa beneficjenta oraz jego status. Największe szanse na uzyskanie wyższego poziomu dofinansowania będą mieć wnioskodawcy będący podmiotami samorządowymi.

 • Czy w momencie składania wniosku konieczne jest posiadanie wszystkich koniecznych pozwoleń i innych decyzji administracyjnych?

Tak. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, koncesji i innych decyzji administracyjnych już przed złożeniem wniosku. Ma to na celu danie gwarancji Darczyńcy, iż projekt będzie wdrażany. W szczególnych przypadkach, gdy przedłożenie niezbędnych pozwoleń nie jest możliwe, należy wyjaśnić przyczyny tej niemożności oraz określić terminy, w których odpowiednie pozwolenia zostaną uzyskane.

 • Jak należy rozumieć efekt multiplikatora?

Troską Darczyńcy jest, aby wdrażany projekt miał możliwie najbardziej największy efekt i był możliwy do realizacji w także na innych obszarach o porównywalnej sytuacji. Taki projekt będzie charakteryzował się dużym efektem mnożnikowym, przez co stanowić będzie zachętę dla wdrażania dalszych projektów środowiskowych. Projekty winny zatem być możliwe do realizacji w możliwie dużej liczbie innych przypadków, co należy przedstawić we wniosku.

 • Jak rozumieć część wniosku dotyczącą pomocy publicznej?

Wnioskodawca powinien oświadczyć, czy jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej i udzielić informacji, czy był w określonych w stosownych przepisach okresach czasu odbiorcą pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

 

3. Rozpatrywanie wniosków

 • Ile trwać będzie rozpatrywanie wniosków dofinansowanie?

Niestety, w chwili obecnej nie można podać konkretnego terminu zakończenia procedury naboru, gdyż zależy to od wielu czynników takich jak liczba złożonych wniosków oraz techniczna złożoność proponowanych przedsięwzięć. Wszystkie zainteresowane instytucje deklarują chęć zakończenia prac w możliwie szybkim terminie.

 

4. Wdrażanie projektu

 • W jaki sposób udzielane będzie wsparcie? Czy istnieje możliwość uzyskania wsparcia w trakcie realizacji projektu?

Dofinansowanie udzielane będzie etapami w trakcie realizacji projektu.

 • W jakim terminie należy będzie zakończyć realizację projektu?

Terminy takie jak końcowe daty realizacji i kwalifikowalności kosztów określone będą w umowie pomiędzy Darczyńcą i beneficjentem

 • Czy ogólne koszty realizacji projektu mogą się zmienić w trakcie jego wdrażania?

Tak, jednakże:

1) zwiększenie kosztów projektu nie pociąga za sobą automatycznie zwiększenia wysokości wsparcia,

2) zmniejszenie kosztów projektu większości wypadków oznaczać będzie zmniejszenie wysokości pomocy.

 • Czy beneficjent będzie zobowiązany do przeprowadzania czynności informacyjnych i promocyjnych?

Tak, gdyż takie czynności zwiększają efekt multiplikatora.

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Łukasz Ostrowski

Informację wprowadził/a: Łukasz Ostrowski

Data wytworzenia informacji: 2011-03-22

Data udostępnienia informacji: 2011-03-22

Ilość wyświetleń dokumentu: 31,941

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2011-03-22 12:42:56: Najczęściej zadawane pytania [utworzenie dokumentu] Łukasz Ostrowski 2011-03-22 12:42:56
2 wersja z dnia 2011-03-22 12:43:36: Najczęściej zadawane pytania [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2011-03-22 12:43:36
3 wersja z dnia 2011-03-22 12:45:30: Najczęściej zadawane pytania [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2011-03-22 12:45:30
4 wersja z dnia 2011-03-22 12:48:32: Najczęściej zadawane pytania [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2011-03-22 12:48:32
5 wersja z dnia 2011-03-31 15:54:14: Najczęściej zadawane pytania [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2011-03-31 15:54:14
6 wersja z dnia 2011-03-31 15:54:53: Najczęściej zadawane pytania [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2011-03-31 15:54:53
7 wersja z dnia 2011-03-31 15:57:57: Najczęściej zadawane pytania [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2011-03-31 15:57:57
8 wersja z dnia 2011-03-31 16:27:39: Najczęściej zadawane pytania [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2011-03-31 16:27:39
9 wersja z dnia 2011-03-31 16:34:05: Najczęściej zadawane pytania [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2011-03-31 16:34:05
10 wersja z dnia 2011-03-31 16:34:49: Najczęściej zadawane pytania [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2011-03-31 16:34:49
11 wersja z dnia 2011-04-01 13:19:35: Najczęściej zadawane pytania [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2011-04-01 13:19:35
12 wersja z dnia 2011-06-17 15:08:25: Najczęściej zadawane pytania [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2011-06-17 15:08:25
13 wersja z dnia 2011-06-17 15:12:11: Najczęściej zadawane pytania [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2011-06-17 15:12:11
14 wersja z dnia 2011-06-17 15:20:37: Najczęściej zadawane pytania [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2011-06-17 15:20:37
15 wersja z dnia 2011-12-05 12:54:22: Najczęściej zadawane pytania [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2011-12-05 12:54:22

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 31.07.2018 r., 13:17.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352657 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare