Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

zdjęcie Jan Szyszko
Minister Środowiska
Jan Szyszko

Curriculum Vitae

Urodzony w 1944 roku w Starej Miłosnej. W 1966 roku ukończył studia na Wydziale Leśnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 1972 roku uzyskał stopień doktora nauk leśnych, w 1983 roku – stopień doktora habilitowanego, w 2001 roku – tytuł profesora.

W latach 1992-1993 dyrektor Krajowego Zarządu Parków Narodowych. W latach 1997-1999 Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W latach 1999-2001 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu RP ds. Konwencji Klimatycznej ONZ, Prezydent Konwencji Klimatycznej ONZ (COP5). W latach 2001-2005 sędzia Trybunału Stanu. W latach 2005-2007 Minister Środowiska. Poseł V, VI, VII i VIII kadencji Sejmu. Wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, członek sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej i Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Zrównoważonego Rozwoju Europy VII kadencji Sejmu.

W latach 2000-2005 kierownik Katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW).  Współtwórca i kierownik Podyplomowego Międzyuczelnianego Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW i Szkoły Głównej Handlowej (SGH). Członek European Association of Coleopterology, doktor honoris causa dwóch zagranicznych uczelni wyższych: Uniwersytetu w Lüneburgu (Niemcy) oraz Uniwersytetu w Użgorodzie (Ukraina). Laureat nagrody Światowej Organizacji Naukowców zrzeszającej kilkudziesięciu noblistów – „Ettore Majorana – Erice – Science for Peace Prize”.

Założył i prowadzi prywatną stację naukowo-badawczą „D&B” w Tucznie, kształcącą studentów krajowych i zagranicznych w zakresie kształtowania i funkcjonowania ekosystemów i krajobrazu. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi, między innymi w Niemczech, Holandii oraz na Ukrainie i Białorusi.

Autor ponad 250 publikacji naukowych z zakresu kształtowania ekosystemów leśnych, podnoszenia zdrowotności lasów, dynamiki liczebności populacji, regeneracji systemów leśnych, użytkowania zasobów przyrodniczych i ich wykorzystania dla rozwoju gospodarczego kraju. Jest jednym z założycieli i prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.

Przejdź do Zakres kompetencji

Menu główne portalu