Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Informacje o Programie 2014-2020


Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne, a także inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Jest to największy program finansowany z Funduszy Europejskich nie tylko w Polsce, ale i Unii Europejskiej.

Dzięki równowadze pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w infrastrukturę oraz wsparciu skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, program będzie skutecznie realizował założenia strategii Europa 2020, z którą powiązany jest jego cel główny - wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

Beneficjenci Programu

Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko finansowane są różnorodne projekty. W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia, określany jest typ podmiotów, które mogą z niego korzystać. Możemy wyróżnić następujące grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie:

 • małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • duże przedsiębiorstwa,
 • administracja publiczna,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • służby publiczne inne niż administracja,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • instytucje nauki i edukacji.

Ograniczenia mogą dotyczyć kompetencji i doświadczenia bądź też obszaru prowadzonej działalności. Szczegółowe informacje na ten temat określone są w Szczegółowym Opisie Priorytetów i dokumentacji konkursów o dofinansowanie.

Budżet Programu

Głównym źródłem finansowania POIiŚ 2014-2020 będzie Fundusz Spójności (FS), dodatkowo przewiduje się wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Łączna wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację Programu wyniesie  27,41 mld euro. 

Podział środków UE dostępnych w ramach POIiŚ 2014-2020 pomiędzy poszczególne obszary wsparcia przedstawia się następująco (dane na podstawie wstępnych szacunków):

 • energetyka – 2 800,2 mln euro,
 • środowisko -  3 508,2  mln euro,
 • transport -  19 811,6  mln euro,
 • kultura -   467,3  mln euro,
 • zdrowie -  468,3 mln euro,
 • pomoc techniczna - 330,0 mln euro.

W ramach programu realizowanych będzie X osi priorytetowych:

I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego,
IV. Infrastruktura drogowa dla miast,
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce,
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach,
VII. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego,
VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury,
IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury i rozwoju zasobów kultury,
X. Pomoc techniczna.

Główne obszary wsparcia i rodzaje projektów możliwych do realizacji w ramach priorytetu II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu:

 • rozwój infrastruktury środowiskowej,
 • dostosowanie do zmian klimatu,
 • ochrona i zahamowowanie spadku różnorodności biologicznej,
 • poprawa jakości środowiska miejskiego.

  


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 31.07.2018 r., 13:17.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352655 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare