Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego (dalej Prezes WUG) jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach nadzoru górniczego.

Nadzór nad Prezesem WUG sprawowany jest przez Ministra Środowiska na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej oraz na podstawie art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

Prezes WUG wykonuje swoje zadania przy pomocy Wyższego Urzędu Górniczego (dalej WUG), działającego pod jego bezpośrednim kierownictwem. WUG został powołany rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1922 r. Siedzibą WUG jest miasto Katowice.

 

W myśl art. 166 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze Prezes WUG w szczególności:

 • jest organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do dyrektorów okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego (dalej SUG), a także sprawuje nadzór nad ich działalnością;
 • powołuje, w drodze zarządzenia, komisje do opiniowania stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie oraz stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, a także może powoływać inne stałe lub doraźne kolegialne organy doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład, zakres zadań, tryb pracy oraz sposób obsługi;
 • gromadzi i archiwizuje dokumentację mierniczo-geologiczną zlikwidowanych zakładów górniczych oraz udostępnia ją, na zasadach i w sposób określony w odrębnych przepisach;
 • jest wyspecjalizowanym organem kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, w odniesieniu do wyrobów przeznaczonych do stosowania w ruchu zakładu górniczego;
 • prowadzi działalność promocyjną i informacyjną w zakresie związanym z zadaniami organów nadzoru górniczego;
 • inicjuje prace naukowo-badawcze oraz inicjuje i podejmuje przedsięwzięcia w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w górnictwie, wdrożenia postępu technicznego w dziedzinie górnictwa, racjonalnej gospodarki złożami kopalin oraz ograniczenia uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko;
 • ustala kierunki i wytyczne działania urzędów górniczych, a także może wydawać dyrektorom okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektorowi SUG polecenia dotyczące podjęcia określonych czynności oraz żądać od nich informacji będących w ich posiadaniu;
 • dokonuje kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych, a także przedkłada właściwym organom informacje, opinie i wnioski w tej dziedzinie;
 • sporządza roczne sprawozdania z działalności urzędów górniczych.

 

Zadania nadzorcze Ministra Środowiska (wykonywane przy pomocy Głównego Geologa Kraju) wobec Prezesa WUG prowadzone są przez Departament Geologii i Koncesji Geologicznych.

Zakres nadzoru Ministra Środowiska wobec Prezesa Wyższego Urzędu górniczego zawarty jest w Działaniach Nadzorczych Ministra Środowiska wobec Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

 Link do Wyższego Urzędu Górniczego

 

Kierownictwo Wyższego Urzędu Górniczego:

Prezes WUG: Mirosław Koziura

Wiceprezesi WUG: Wojciech Magiera, Piotr Wojtacha

Dyrektor Generalny WUG: Jacek Bielawa

 

Dane Kontaktowe: Wyższy Urząd Górniczy
ul. Poniatowskiego 31
40-055 Katowice
email: wug@wug.gov.pl
Telefon: centrala: 32 736-17-00, 32 251-14-71

 


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 31.07.2018 r., 13:17.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352655 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare