Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Ewaluacja [POIiŚ 2007-2013]

 


 


„Dobre praktyki w procesie oceny i wyboru projektów w priorytetach I-V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013"

Cel Badania
Badanie zostało zrealizowane w celu wskazania najskuteczniejszych rozwiązań umożliwiających dobór przedsięwzięć do współfinansowania stosowanych w perspektywie 2007–2013 oraz zaproponowanie optymalnych metod wyboru projektów w ramach POIiŚ w perspektywie 2014–2020. Analiza opierała się na porównaniu ścieżek oceny i wyboru projektów, stosowanych przez instytucje wdrażające i Instytucję Pośredniczącą w priorytetach I–V POIiŚ, celem identyfikacji mocnych i słabych stron stosowanych procedur.

Załączniki do raportu:
Infografika

Badanie polegało na:

 • Analizie stosowanych procedur w okresie 2007–2013, prowadzących do wyłonienia przedsięwzięć do współfinansowania w ramach osi I–V POIiŚ;
 • Identyfikacji dobrych praktyk w procesie naboru i oceny wniosków;
 • Analizie ryzyka i zagrożeń wynikających ze stosowanych rozwiązań;
 • Porównaniu rozwiązań stosowanych w osiach I–V POIiŚ i innych, dostępnych w Polsce programach i funduszach;
 • Opracowaniu optymalnej ścieżki wyboru przedsięwzięć.

Podsumowanie badania

Wyniki badania wskazały, że najmocniejszą stroną stosowanych procedur jest ich przejrzystość. Dodatkowym atutem są stosowane mechanizmy wyboru projektów. Czynnikiem decydującym w tej kwestii jest przebieg kluczowego etapu procedury – oceny merytorycznej projektów realizowany przy zaangażowaniu niezależnych ekspertów.

Wskazano również skuteczne usprawnienia, jakie zostały wprowadzone w perspektywie finansowej 2007–2013 a które powinny być wykorzystane w kolejnej perspektywie finansowej. Przedstawiona w badaniu propozycja optymalnej ścieżki wyboru projektów obejmuje zmian obecnych procedur w 4 obszarach: dotyczących przygotowania procedur, ogłoszenia naboru, naboru wniosków i oceny wniosków.

 


 


„Ocena osiągniętych efektów ekologicznych w ramach osi I-V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz porównanie nakładów finansowych poniesionych na ich osiągnięcie z podobnymi przedsięwzięciami realizowanymi z innych źródeł finansowych”

Badaniem objęto 297 projektów środowiskowych realizowanych w ramach osi I-V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz innych programów i funduszy, dostępnych w Polsce w latach 2000-2013, w tym: Funduszu Spójności 2000-2006 (FS 2000-2006), regionalnych programów operacyjnych (RPO), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), LIFE+ oraz środków krajowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodne (NFOŚiGW). Celem głównym badania ewaluacyjnego było oszacowanie relacji kosztów inwestycji zrealizowanych w ramach osi I-V POIiŚ 2007-2013 do uzyskanego efektu (poprzez porównanie nakładów finansowych i uzyskanych efektów ekologicznych) w porównaniu do podobnych przedsięwzięć realizowanych z innych źródeł finansowych.

Załączniki do raportu:
Mapy

 

W wyniku badania wskazano, że w przypadku części projektów dotyczących rozwoju kanalizacji sanitarnej koszty jednostkowe budowy sieci, w przeliczeniu na jedno nowo przyłączone gospodarstwo domowe, były znacznie wyższe niż maksymalny koszt budowy oczyszczalni przydomowej. Przyczyną takiego stanu rzeczy było przede wszystkim lokowanie infrastruktury na terenach o rozproszonej zabudowie. Budowa systemu kanalizacji zbiorczej na tego typu terenach wiąże się zwykle z wysokimi kosztami jednostkowymi na etapie realizacji, jak i na etapie eksploatacji – jest rozwiązaniem bardziej kosztownym od budowy oczyszczalni przydomowych.

W przypadku wielu beneficjentów poważnym problemem stała się kwestia uzyskania decyzji środowiskowej, co znacznie wydłużyło czas realizacji projektu a nawet czasowo zablokowało realizację przedsięwzięć.

 


 

 


„Komplementarność przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska w POIiŚ (priorytety I-V) z projektami środowiskowymi realizowanymi w ramach innych osi POIiŚ, 16 RPO, PROW, oraz WPRyb”

Podstawowym celem badania była kompleksowa analiza komplementarności występującej pomiędzy projektami środowiskowymi realizowanymi w ramach priorytetów I-V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ) z podobnymi przedsięwzięciami środowiskowymi realizowanymi w ramach pozostałych osi priorytetowych POIiŚ, 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG); Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL); Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PORYBY) oraz Instrumentu Finansowego LIFE+

Załączniki do raportu:
Mapy

 

W ramach badania szczegółowej analizie poddano 604 projekty realizowane w ramach osi I-V POIiŚ oraz ponad 27 tys. projektów i operacji związanych z ochroną środowiska, które były realizowane w ramach innych priorytetów POIiŚ i programów realizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013.

 


 

 

„Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych w ramach osi I-III POIiŚ do realizacji projektów, absorpcji środków z Unii Europejskiej oraz identyfikacji obszarów ryzyka”

Celem ewaluacji była ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych w ramach osi I - III POIiŚ 2007-2013 do realizacji projektów, absorpcji środków z Unii Europejskiej oraz identyfikacji obszarów ryzyka. Efektem badania było m.in. wskazanie kluczowych obszarów występowania ryzyk na poszczególnych etapach przygotowania oraz realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z osi I-III POIiŚ. Istotnym rezultatem badania było rozpoznanie i ocena faktycznego stanu przygotowania beneficjentów do realizacji projektów indywidualnych oraz opracowanie listy dobrych praktyk.

Załączniki do raportu:
Infografika - dobre praktyki
Infografika - ryzyka i problemy
Infografika - wpływ ryzyk na tempo absorpcji


Stopień przygotowania beneficjentów do realizacji projektu - etap koncepcyjny i przygotowanie

Prace koncepcyjne w przypadku większości projektów zostały rozpoczęte jeszcze przed wpisaniem na listę projektów indywidualnych. Przy ustalaniu zakresu rzeczowego beneficjenci identyfikowali braki/potrzeby oraz przeprowadzali analizę możliwych sposobów ich zniwelowania przy pomocy zróżnicowanych metod i technik. Najbardziej problematyczną kwestią był proces pozyskiwania dokumentacji związanej z przeprowadzeniem postępowania ws. oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto zmiany prawa oraz wytycznych utrudniły przygotowanie merytoryczne oraz rzeczowe większości projektów.

Ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne zidentyfikowane przez beneficjentów na etapie przygotowania projektów

Ryzyko związane z zakresem rzeczowym projektu dostrzegało prawie 40% ankietowanych beneficjentów. Pośród najczęściej wymienianych konkretnych ryzyk pojawiają się takie przykłady zagrożeń, jak problemy z ostatecznym zdefiniowaniem zakresu rzeczowego projektu oraz konieczność wprowadzania zmian w zakresie rzeczowym projektu. Ponad połowa badanych przyznała, że w trakcie realizacji projektu napotkano problemy nieprzewidziane w fazie jego przygotowywania. Najczęściej przytaczanym przez beneficjentów nieprzewidzianym problemem była upadłość wykonawców oraz przedłużające się procedury administracyjne, związane zwłaszcza z uzyskiwaniem wymaganych pozwoleń

Realizacja projektu

Najważniejsze czynniki wpływające na tempo realizacji projektów dotyczyły przede wszystkim: zmian w organizacji wewnętrznej beneficjentów, procedur przetargowych, przedłużających się procedur formalnych, czynników losowych, wycofania zgody mieszkańców, zmian prawa oraz problemów z wykonawcami.

Skuteczność pomocy ze strony systemu wdrażania funduszy europejskich

Zgodnie wynikami badania, większość beneficjentów (ponad 70%) uznała, że oferowana pomoc jest zarówno łatwo dostępna jaki i adekwatna do potrzeb realizatorów projektów. Ankietowani beneficjenci korzystali dotychczas z oferowanej pomocy (89,7%), oraz uznają możliwość uzyskania pomocy za istotną.

 


 


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352715 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare