Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

EcoAP

Plan działań na rzecz ekoinnowacji (EcoAP) 

Narzędziem dedykowanym do wdrażania założeń Strategii Europa 2020 w sposób horyzontalny w obszarze technologii ekologicznych i ekoinnowacji jest Plan działań na rzecz ekoinnowacji (EcoAP). Dokument ten transponuje kierunki działań i polityki przyjęte ogólnie dla innowacji do obszaru technologii ekologicznych, proponuje działania ukierunkowane bezpośrednio na eliminację barier i  wzmocnienie możliwości rozwoju i wdrażania ekoinnowacji, a także wzmocnienie roli polityki ekologicznej jako czynnika stymulującego wzrost gospodarczy. Obecnie gałęzie przemysłu ekologicznego w Europie stanowią znaczącą część gospodarki; ich roczny obrót szacuje się na 319 mld euro, czyli ok. 2,5 proc. PKB Unii Europejskiej.

W dokumencie wskazano siedem następujących kierunków działań w zakresie popytu i podaży, badań naukowych i przemysłu oraz polityki i instrumentów finansowych:

 • Wykorzystanie polityki oraz przepisów w dziedzinie środowiska w celu promowania ekoinnowacji;
 • Wspieranie projektów pokazowych oraz współpraca w zakresie wprowadzania na rynek obiecujących, inteligentnych i ambitnych technologii operacyjnych;
 • Opracowanie nowych standardów w celu pobudzania ekoinnowacji;
 • Mobilizacja instrumentów finansowych i usług wsparcia dla MŚP;
 • Propagowanie współpracy międzynarodowej;
 • Wspieranie rozwoju nowo powstałych kwalifikacji i miejsc pracy oraz związanych z nimi programów szkoleniowych w celu sprostania potrzebom rynku pracy; oraz
 • Promowanie ekoinnowacji poprzez europejskie partnerstwa innowacyjne.

EcoAP stanowi kontynuację Planu Działań na rzecz Technologii Środowiskowych (ETAP) promującego technologie ekologiczne oraz zwiększającego świadomość polityczną w zakresie ekoinnowacyjności w ostatnich siedmiu latach.

Horyzont 2020” - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014–2020 ma zwiększyć rolę ekoinnowacji i zapewnić odpowiednie środki finansowe do wdrożenia EcoAP  po roku 2013. Istotne znaczenie mają w szczególności działania na rzecz umożliwienia przejścia na ekologiczną, niskoemisyjną gospodarkę, odporną na zmiany klimatu, jak przewidziano w kontekście wyzwania społecznego „Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami”.


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 31.07.2018 r., 13:17.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352655 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare