Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Grupa robocza ds. CITES - 6 czerwca 2013 r.

W dniu 6 czerwca br. odbyło się spotkanie krajowej Grupy Roboczej ds. CITES[1]. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele służb, instytucji i organizacji zajmujących się wdrażaniem i egzekwowaniem przepisów CITES oraz przepisów Unii Europejskiej w tym zakresie, a więc przede wszystkim: Ministerstwa Środowiska, Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Służby Celnej, Policji, Prokuratury, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (oraz wybranych regionalnych dyrekcji ochrony środowiska), Służby Weterynaryjnej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej m.st. Warszawy, ogrodów zoologicznych i botanicznych, zaangażowanych organizacji pozarządowych (WWF Polska, PTOP Salamandra, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami).

Podczas spotkania przedstawiono najważniejsze ustalenia ze spotkania Grupy ds. Egzekwowania Przepisów CITES, które odbyło się w kwietniu br. w Brukseli. Zwrócono uwagę na dominujące na granicach Unii Europejskiej i unijnym rynku wewnętrznym konfiskaty okazów CITES, a więc przede wszystkim: drewno agarowe z krajów arabskich, okazy medycyny tradycyjnej z Azji, żywe gady (przede wszystkim żółwie), kość słoniowa, kawior, okazy węgorza europejskiego, koralowce, kości i czaszki (waleni, narwali, naczelnych, kotowatych), instrumenty muzyczne z drewna chronionych gatunków. Zwrócono również uwagę na potrzebę szkolenia właściwych służb w zakresie identyfikacji okazów gatunków włączonych do CITES w wyniku ustaleń 16. spotkania Konferencji Stron Konwencji Waszyngtońskiej, przede wszystkim gatunków rekinów oraz drewna chronionych gatunków drzew, a także odróżniania osobników hodowlanych od pozyskanych ze środowiska przyrodniczego (dotyczy m.in. żółwi). Zwrócono się  również o intensyfikację monitoringu handlu w Internecie i prasie, a także zwalczanie przypadków fałszowania dokumentów CITES i innej dokumentacji towarzyszącej sprzedawanym okazom. Poinformowano o pracach prowadzonych na poziomie UE zmierzających do wypracowania wspólnego podejścia do dokumentowania legalnego pochodzenia okazów z Aneksu B przepisów UE w zakresie CITES[2].

Przedstawiciele Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie przedstawili nowotworzone Centrum dla okazów CITES (w sfinansowaniu inwestycji wzięły udział: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz miasto stołeczne Warszawa). Centrum to pozwoli częściowo rozwiązywać problem konfiskowanych okazów gadów i płazów. Niezależnie od tej pozytywnej informacji, problem konfiskowanych zwierząt CITES w Polsce wciąż wymaga kompleksowego rozwiązania.

Przedstawiciel Ministerstwa Środowiska przedstawił najważniejsze ustalenia XVI Konferencji Stron CITES (patrz ramka poniżej).

 Ustalenia CITES CoP16

Część spotkania poświęcono na dyskusję nad wymogami w zakresie CITES, którym podlegają ogrody zoologiczne i botaniczne.

Dyskutowano również nad kwestią tradycyjnej medycyny azjatyckiej i zwalczania nielegalnego handlu jej okazami (dotyczy to m.in. następujących okazów: koniki morskie, piżmo, okazy nosorożca, tygrysów, lampartów, łuskowców, antylopy saiga, niedźwiedzi, żółwi, roślin: agar, Hoodia spp., korzeń Saussurea costus, gatunki aloesu). Szerzej pojęta problematyka medycyny tradycyjnej, choć nie azjatyckiej, dotyczy również popularnych w Polsce pijawek – osoby i instytucje prowadzące działalność z udziałem pijawek powinny być świadome konieczności uzyskiwania odpowiednich dokumentów na potrzeby przepisów CITES (zezwolenia wydawane przez Ministra Środowiska), jak i wynikających z ochrony gatunkowej (zezwolenia Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i właściwych terytorialnie regionalnych dyrekcji ochrony środowiska).

Zasygnalizowano również kwestię problematyki handlu okazami nosorożca i węgorza – są to gatunki priorytetowe jeśli chodzi o egzekwowanie przepisów CITES w UE. Restrykcyjna regulacja handlu okazami tych gatunków i eliminacja handlu nielegalnego przekłada się bezpośrednio na ich ochronę: zażegnanie problemu rosnącego kłusownictwa na nosorożcach w Afryce, oraz zabezpieczenie kurczących się populacji węgorza europejskiego w Europie. W chwili obecnej nie ma praktycznie możliwości podejmowania działań komercyjnych z udziałem rogów nosorożca, działalność taka została bowiem zidentyfikowana jako niebezpieczna dla gatunków, poprzez powodowanie stymulacji obrotu ich okazami. W przypadku węgorza, nie ma możliwości przewozu jego okazów przez granice UE (tj. ani importu do UE jak i eksportu z UE), zaś zarówno osoby kupujące jak i sprzedające okazy węgorza w obrębie Unii Europejskiej muszą być świadome, że transakcjom takim powinny towarzyszyć dokumenty legalności pochodzenia.

Grupa robocza CITES

Ważnym elementem spotkania były także dyskusje na temat Krajowego planu wdrażania przepisów CITES. Istnieje potrzeba przygotowania takich planów we wszystkich krajach UE, w tym w Polsce. Plan taki powinien dotyczyć przede wszystkim następujących elementów: zapewnienie właściwych zasobów finansowych, materiałów szkoleniowych oraz mechanizmów wymiany informacji dla organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości, zapewnienie właściwej informacji dla społeczeństwa w zakresie przepisów CITES, nakładanie odstraszających sankcji za łamanie przepisów CITES, zagwarantowanie dostępności urządzeń i obiektów do tymczasowej opieki nad zatrzymanymi i skonfiskowanymi żywymi okazami, współpraca z innymi państwami, Sekretariatem CITES oraz organizacjami międzynarodowymi.

Kwestie, na które zwrócono uwagę podczas spotkania Grupy będą brane pod uwagę w działaniach instytucji, służb i organizacji zaangażowanych w wykonywanie i egzekwowanie przepisów CITES w Polsce.

Organizację spotkania sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

NFOŚiGW


[1] Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES to skrót od angielskiej nazwy Konwencji). Konwencja zajmuje się ochroną gatunków poprzez ograniczanie międzynarodowego handlu, który może zagrażać ich przetrwaniu

[2] Konwencja grupuje gatunki w trzy załączniki: I, II i III, zaś przepisy UE w tym zakresie: w cztery Aneksy: A, B, C i D.


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352713 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare