Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Zamówienia PubliczneNajważniejsze dokumenty dotyczące prawidłowego prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektów realizowanych w PO Infrastruktura i ŚrodowiskoStanowisko IZ w sprawie naruszenia art. 41 pkt. 7, w świetle orzeczeń KIO

Instytucja Zarządzajaca POIiŚ przedstawiła swoje stanowisko w sprawie naruszenia art. 41 pkt. 7 polegającego na niezamieszczeniu w treści ogłoszenia przekazanego do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pełnego katalogu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w świetle uchwały Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 stycznia br. (KIO/KU 108/10) oraz uchwały z dnia 23 grudnia 2010 r.

Pomimo stanowiska prezentowanego przez KIO w ocenie Instytucji Zarządzajęcej POIiŚ istnieje prawdopodobieństwo przyjęcia odmiennej interpretacji przepisów wspólnotowych w zakresie zamówień publicznych w tej kwestii przez służby KE, a co za tym idzie potencjalne ryzyko nałożenia korekt finansowych.

Instytucja Zarządzajęca POIiŚ zaleca bezwględnie wpisywanie pełnego katalagu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w treści ogłoszenia o zamówieniu publikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pismo MRR


 

W związku z ostatnią zmianą Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz koniecznością doprecyzowania niektórych pojęć pojawiających się w dokumencie Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE („taryfikatorze”), przeprowadzono jego nowelizację. Została ona zatwierdzona przez Ministra Rozwoju Regionalnego Elżbietę Bieńkowską 7 kwietnia 2010 r. Zmiany objęły aktualizację artykułów ustawy Prawo zamówień publicznych, które wskazane są w tabelach będących załącznikiem do „taryfikatora”. Rozszerzono również katalog potencjalnych nieprawidłowości o istotne przypadki dotychczas nieuwzględnione w tabelach takich jak np. przesłanki unieważnienia umowy w trybie art. 146 ust. 1 Ustawy. Ponadto usunięto z tabel I i II naruszenia nr 36 i 37, a z tabeli III naruszenia nr 4 i 5. Poza tym rozszerzono tabelę IV o naruszenie nr 6 z tabeli 1 oraz wprowadzono przedziały procentowe dla naruszeń 12 i 14 w tabeli I.

W części opisowej „taryfikatora” doprecyzowano jego funkcję, uszczegółowiono opis metody szacowania nieprawidłowości i kwoty należnej korekty finansowej, a także podkreślono potrzebę weryfikacji tzw. zamówień podprogowych pod kątem zgodności z ogólnymi zasadami traktatowymi.

Pismo MRR


 

Jednym z najtrudniejszych elementów w procesie realizacji projektów są kwestie związane z prawidłowością prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Aby sprawnie realizować postępowanie każdy z Beneficjentów oprócz Ustawy Prawo zamówień publicznych powinien stosować się do:

Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ (data obowiązywania: od 21.06.2011)

Kolejnymi dokumentami dotyczącymi prawidłowości stosowania ustawy pzp są:

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko (data obowiązywania: od 7.12.2011)

Co istotne umowy zawierane z udziałem środków publicznych, do których nie stosuje się trybów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, powinny być zawierane zgodnie z zasadami opisanymi w Wytycznych do kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ. Złamanie tych zasad będzie naruszeniem prawa w rozumieniu nieprawidłowości oraz może skutkować nałożeniem korekty finansowej. Dokumentem regulującym nakładanie korekt finansowych na zamówienia nieobjęte obowiązkiem stosowania ustawy pzp jest „Taryfikator do wymierzania korekt finansowych za naruszenia zasad zawierania umów, do których nie stosuje się ustawy pzp” stanowiący załącznik do dokumentu pn.:

 Zalecenia w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dokument wszedł w życie 10.02.2010)

Dodatkowym dokumentem dotyczącym naruszeń prawa wspólnotowego są również uchybienia i nieprawidłowości z zakresu zamówień publicznych, wykrywane przez służby audytu KE przedstawione m.in. w raportach z audytów Funduszu Spójności 2004-2006Dokumentami pomocnymi beneficjentowi w unikaniu popełniania błędów w procedurze udzielania zamówień publicznych są:

 Przewodnik dla Beneficjenta Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Największe zagrożenia w procedurze udzielania zamówień publicznych (styczeń 2011)

 Vademecum beneficjenta dużego projektu (wersja 4.0 - luty 2011).

     Załączniki: 

 • Formularz wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego – inwestycje w infrastrukturę
 • Formularz wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego – inwestycje w produkcję
 • Decyzja Komisji Europejskiej dotycząca dużego projektu
 • Wskazówki dotyczące sposobu przygotowania wersji elektronicznej dokumentacji środowiskowej załączanej do wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego

 

Zbiorcze informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Prezesa UZP, dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

 • Informacja dot. kontroli przeprowadzonych w 2008 r.
 • Informacja dot. kontroli przeprowadzonych w 2009 r.
 • Informacja dot. kontroli przeprowadzonych w 2010 r.

 

Prezentujemy Zestawienie naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych, popełnionych przez beneficjentów Funduszu Spójności i Programu Infrastruktura i Środowisko, stwierdzonych podczas kontroli zrealizowanych przez Prezesa UZP – wersja z 25 marca 2010 r. Zestawienie zostało opracowane przez IZ POIiŚ na podstawie wyników kontroli Prezesa UZP przekazywanych przez UZP do IZ.

Zestawienie naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych, popełnionych przez beneficjentów Funduszu Spójności i Programu Infrastruktura i Środowisko, stwierdzonych podczas kontroli zrealizowanych przez Prezesa UZP wersja z 25 marca 2010 r.

 

Jednocześnie należy pamiętać, że dokumenty używane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zarówno w oparciu o przepisy pzp jak i nieobjętych stosowaniem ustawy winny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013:

 Oznaczanie dokumentów

Oznaczeniu stosownymi znakami i opcjonalnie informacją o współfinansowaniu podlegają:

dokumenty dotyczące realizacji projektu po podpisaniu przez beneficjenta umowy o dofinansowanie, za wyjątkiem wewnętrznych dokumentów, które nie będą przedstawiane innym podmiotom. Oznaczeniu podlega tylko pierwsza strona dokumentu. Dokumenty powinny być oznaczone wszystkimi obowiązkowymi elementami wariantu podstawowego, wymienionymi w pkt. 5 (tj. emblematem Unii Europejskiej, odwołaniem słownym do Unii Europejskiej, odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, logo POIiŚ, (opcjonalnie - hasłem promocyjnym). W przypadku korespondencji papierowej (na papierze firmowym) obowiązuje wariant minimalny oznaczania.

 • Oznaczeniu podlegają w szczególności:korespondencja prowadzona w sprawie projektu ze wszystkimi podmiotami oraz instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie POIiŚ (zarówno papierowa jak i elektroniczna),
 • opisy stanowisk pracy lub umowy cywilno-prawne na świadczenie usług (np. doradztwa),
 • umowy z wykonawcami
 • dokumentacja przetargowa tj. specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
 • ogłoszenia o wyborze wykonawcy w ramach projektu umieszczane w siedzibie,

i/lub na stronach internetowych zamawiającego, (…)

Dokumenty finansowe – faktury, rachunki i inne dokumenty finansowo-księgowe nie podlegają oznaczaniu. Wszelkie wymogi odnoszące się do oznaczania dokumentów dotyczą sytuacji, w których oznaczenie jest wykonalne technicznie. W przypadku dokumentów mających charakter gotowych formularzy, wzorów, w których treść instytucja/podmiot nie ma możliwości ingerencji (np. druki samokopiujące, druki faktur/rachunków, itp.) lub gdy dokumenty wystawiają zewnętrzne podmioty, oznaczanie nie jest wymagane.Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 31.07.2018 r., 13:17.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziły 352653 osoby.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare