Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Dokumenty


Formularz wniosku o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie (odrębnie dla projektów infrastrukturalnych oraz projektów produkcyjnych) w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko jest, co do zasady, odpowiednikiem formularza wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego, który stanowi załącznik (odpowiednio XXI oraz XXII) do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 (z późniejszymi zmianami).
Dostępne są dwa rodzaje formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, a wyłącznym kryterium rozróżnienia jest typ projektu, tj.:

 • formularz wniosku o dofinansowanie dla inwestycji produkcyjnej – dotyczy projektów skierowanych na podniesienie zdolności produkcyjnych
 • formularz wniosku o dofinansowanie dla inwestycji infrastrukturalnej – dotyczy pozostałych projektów, innych niż produkcyjnych

Formularze wniosków o dofinansowanie

 

Instrukcje do wypełnienia formularzy wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ

 

Wzory wymaganych oświadczeń i wykazów

Stanowisko ws. wypełnienia wniosku w części G (pomoc publiczna) dla projektów z zakresu gospodarki odpadami

 


 

Organizacja systemu oceny projektów indywidualnych w zakresie osi priorytetowych I, II i III


Celem zebrania i uporządkowania podstawowych zasad regulujących tryb oceny wniosków o dofinansowanie dla projektów indywidualnych w ramach środowiskowych osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko opracowano dokument Organizacja systemu oceny projektów indywidualnych w zakresie osi priorytetowych I, II i III. Materiał został opracowany na podstawie następujących dokumentów: Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 roku (Dz.U.06. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), zwana dalej ustawą;

 • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych zgodnych z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 • Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach POIiŚ – załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ.

Organizacja systemu oceny projektów indywidualnych w zakresie osi priorytetowych I, II i III  (czerwiec 2014 r.)

Organizacja systemu oceny projektów indywidualnych w zakresie osi priorytetowych I, II i III  (czerwiec 2010 r.) - wersja archiwalna

Archiwalna wersja Organizacji systemu oceny projektów indywidualnych w zakresie osi priorytetowych I, II i III (wersja z lutego 2009 r.)

Archiwalna wersja Organizacji systemu oceny projektów indywidualnych w zakresie osi priorytetowych I, II i III


 

Listy sprawdzające

Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji ooś/Natura 2000

Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa

listy sprawdzające 1.1

Działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

1. I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.
2. I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.
3. I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia.

 • Załącznik nr 1 do listy sprawdzającej do oceny merytorycznej II stopnia.

 

Priorytet II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

listy sprawdzające 2.1

Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

1. II oś 2.1.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.
2. II oś 2.1.- Listy sprawdzające do oceny merytorycznej I stopnia.
3. II oś 2.1.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia.

  • Załącznik nr 1 do listy sprawdzającej do oceny merytorycznej II stopnia.

  listy sprawdzające 2.2

  Działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

  1. II oś 2.2.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.
  2. II oś 2.2.- Listy sprawdzające do oceny merytorycznej I stopnia dla:

  • projektów z zakresu przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych: Projekty z zakresu rekultywacji terenów;
  • projektów z zakresu osuwisk;
  • projektów z zakresu ochrony brzegów morskich.

  3. II oś 2.2.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia.

  • Załącznik nr 1 do listy sprawdzającej do oceny merytorycznej II stopnia.

   

  Priortytet III - Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

  listy sprawdzające 3.1

  Działanie 3.1. Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

  1. III oś 3.1.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.
  2. III oś 3.1.- Listy sprawdzające do oceny merytorycznej I stopnia dla:

   • projektów z zakresu ochrony przeciwpowodziowej;
   • projektów z zakresu opracowania planów gospodarowania wodami i planów zarządzania ryzykiem występowania powodzi;
   • projektów z zakresu wód opadowych i roztopowych;
   • projektów z zakresu małej retencji.

   3. III oś 3.1.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia.

   • Załącznik nr 1 do listy sprawdzającej do oceny merytorycznej II stopnia.

   listy sprawdzające 3.2

   Działanie 3.2. Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom.

   1. III oś 3.2.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.
   2. III oś 3.2.- Listy sprawdzające do oceny merytorycznej I stopnia.
   3. III oś 3.2.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia.

   • Załącznik nr 1 do listy sprawdzającej do oceny merytorycznej II stopnia.

   listy sprawdzające 3.3

   Działanie 3.3. Monitoring środowiska.

   1. III oś 3.3.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.
   2. III oś 3.3.- Listy sprawdzające do oceny merytorycznej I stopnia.
   3. III oś 3.3.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia.

   • Załącznik nr 1 do listy sprawdzającej do oceny merytorycznej II stopnia.

    
   Menu główne portalu

   Ostatnia modyfikacja strony: 31.07.2018 r., 13:17.

   © 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

   Serwis odwiedziło 352655 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare