Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Ocena wniosków wg kryteriów formalnych

Ocena wniosków wg kryteriów formalnych
Ocena wniosków wg kryteriów merytorycznych I stopnia
Ocena wniosków wg kryteriów merytorycznych II stopnia


Lp. Błąd Konsekwencje Uwagi
1 złożenie wniosku po terminie wskazanym w ogłoszeniu odrzucenie wniosku Terminy naboru wniosków są publikowane w ogłoszeniach o konkursie na stronie
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal
2 brak parafowania wszystkich stron wniosku oraz brak podpisów na załącznikach wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia Wnioskodawca może być wezwany do uzupełnienia wniosku jedynie jednokrotnie
3 nie wypełniono wszystkich wymaganych pól we wniosku wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia
4 brak kompletu załączników wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia
5 brak formuły xls w tabelach finansowych dołączonych do wniosku w wersji elektronicznej wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia tabele finansowe muszą być zapisane w formacie xls (uwaga! arkusze kalkulacyjne muszą mieć odblokowane formuły, aby można było prześledzić poprawność dokonanych obliczeń)
6 niezgodność sumy kontrolnej wniosku w wersji papierowej i wersji xml wezwanie wnioskodawcy do poprawy wniosku wersja papierowa wniosku powinna być wydrukiem z generatora, tym samym zachowana zostanie zgodność sum kontrolnych
7 niewystarczająca gotowość projektów do realizacji: brak zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, brak decyzji lokalizacyjnych, brak pozwoleń budowlanych i dokumentacji przetargowej wezwanie wnioskodawcy do poprawy wniosku / odrzucenie wniosku  
8 Nieosiągnięcie wskaźnika koncentracji 120 Mk/km odrzucenie wniosku Wskaźnik koncentracji wyznaczany jest jedynie dla obszarów dotychczas nieskanalizowanych, na terenie, których planowana jest budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej.
Wskazówki dot. obliczania wskaźnika:
 • obiekty użyteczności publicznej (dla których udokumentowano ponoszenie określonych opłat za wodę), liczba osób na podst. obecnego zużycia wody w stosunku do średniego zużycia wody przez mieszk. na danym terenie;
 • stali mieszkańcy danego terenu (niezameldowani) mogą być włączeni pod warunkiem przeliczenia ilości zużywanej wody z danego obszaru do średniego zużycia wody przez mieszkańca;
 • ścieki z zakładów przemysłowych mogą być ujęte na podst. przeliczenia ładunku ścieków na RLM, pod warunkiem potwierdzenia przez zakład zamiaru odprowadzania określonej ilości ścieków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego;
 • W przypadku równoległego położenia dwóch przewodów do obliczania wskaźnika może być uwzględniana długość tylko jednego przewodu.
9 Nieprawidłowy sposób wyliczenia wskaźnika koncentracji
– nieprawidłowe włączanie części sieci kanalizacyjnej do obszarów wyłączonych ze stosowania w/w wskaźnika;
– brak informacji umożliwiających zweryfikowanie osiągnięcia wskaźnika koncentracji tj. brak mapy sporządzonej zgodnie z wytycznymi, przy obliczaniu wskaźnika koncentracji;
– brak odniesienia do metodyki,
– brak danych umożliwiających ocenę.
wezwanie wnioskodawcy do poprawy wniosku
10 koszty związane z kanalizacją sanitarną i oczyszczalniami ścieków nie przekraczają 50% kosztów całkowitych projektu odrzucenie wniosku Zgodnie ze Szczegółowym opisem priorytetów POIiŚ w zakres projektu może zostać włączona budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji deszczowej, pod warunkiem, że wartość zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę oraz budową kanalizacji deszczowej nie przekroczy 50% wartości całego przedsięwzięcia
11 błędy rachunkowe wynikające z zastosowania zaokrągleń wezwanie wnioskodawcy do poprawy wniosku Kwoty należy zaokrąglać do pełnego grosza (do dwóch miejsc po przecinku), natomiast wartości procentowe zapisuje się z pełną dokładnością.
W generatorze wniosku w celu rozdzielenia złotówek od groszy należy używać kropek, a nie przecinków. Nie należy również oddzielać tysięcy za pomocą odstępu.
12 tytuł projektu nie określał w sposób jednoznaczny celów projektu oraz przekroczył maksymalną liczbę znaków wezwanie wnioskodawcy do poprawy wniosku Tytuł projektu powinien w jednoznaczny sposób określać cele projektu, identyfikować obszar, na którym projekt będzie wdrażany oraz nie przekraczać 100 znaków i stanowić jedno zdanie.
13 deklaracja organu odpowiedzialnego za monitoring obszarów Natura 2000 na złym formularzu wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia deklaracja organu odpowiedzialnego za monitoring obszarów Natura 2000 powinna zostać sporządzona na formularzu, który jest załącznikiem do rozporządzenia Komisji nr 1828 z dnia 8 grudnia 2006 r


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 31.07.2018 r., 13:17.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352609 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare