Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Duże projektyI. Formularz wniosku o potwierdzenie wniesienia wkładu finansowego do dużego projektu

Wniosek o dofinansowanie dla dużego projektu, który został pozytywnie oceniony na poziomie krajowym w oparciu o kryteria wyboru projektów, po akceptacji wyniku oceny przez Instytucje Pośredniczącą, jest przekazywany do Instytucji Zarządzającej PO IiŚ celem przesłania do Komisji Europejskiej.

Zgodnie z wymaganiami KE, przed przekazaniem projektu do IZ niezbędne jest wypełnienie formularza wniosku o potwierdzenie wniesienia wkładu finansowego do dużego projektu, odpowiadającego załącznikowi XXI do rozporządzenia KE nr 1828/2006, w którym dane finansowe wyrażone są w Euro.

Do wypełnionego formularza wniosku należy dołączyć:

1. Deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.
2. Dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
3. Studium wykonalności.
4. Harmonogram realizacji projektu (wykres Gantta).
5. Tabela charakteryzująca aglomeracje (projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej).

Wzory wniosków o potwierdzenie wniesienia wkładu finansowego do dużego projektu stanowią załącznik do Vademecum beneficjenta dużego projektu. (patrz poniżej pkt II)


II. Uwagi przydatne podczas wypełniania formularza dla dużych projektów


- Uwagi przydatne podczas wypełniania formularza dla dużych projektów


III. Tabela charakteryzująca aglomeracje ujęte w dużych projektach

Poniżej zamieszczona została tabela opracowana przez Komisję Europejską dla dużych projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ubiegających się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z objaśnieniami. Tabela prezentuje podstawowe dane charakteryzujące aglomerację, w ramach której realizowany jest projekt.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji, tabelę tą należy załączyć do dokumentacji dla wszystkich projektów dużych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, na etapie przekazania ich do Komisji Europejskiej.

NOWE! - Tabela - aglomeracja KE


IV. Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach PO IiŚ


NOWE!  - "Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach PO IiŚ” (wersja 4.0 z lutego
2011 r.)

NOWE!  - Zalacznik 1a "Formularz wniosku o potwierdzenie wkładu finansowegodo dużego projektu" - PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE – dotyczy projektów skierowanych na podniesienie zdolności produkcyjnych

NOWE! - Zalacznik 1b "Formularz wniosku o potwierdzenie wkładu finansowegodo dużego projektu" - PROJEKTY PRODUKCYJNE – dotyczy pozostałych projektów, innych niż produkcyjnych

 - Zalacznik 2 "Wzór decyzji Komisji Europejskiej dla dużego projektu"


V. Przydatne informacje i wyjaśnienia

A. Informacja KE nt. wysokości stopy, jaką należy wpisać dla potrzeb wyliczenia wkładu wspólnotowego (tabela H.1 oraz H.2.1)

Informacja Komisji Europejskiej na temat wysokości stopy, jaką należy wpisać dla potrzeb wyliczenia wkładu wspólnotowego w formularzu wniosku o potwierdzenie wniesienia wkładu finansowego do dużego projektu, który jest przekazywany do KE.

W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko może wystąpić sytuacja, że wpisana w punkcie H.2.1, wierszu 4. wniosku o dofinansowanie stopa współfinansowania będzie mniejsza niż właściwa dla danego priorytetu stopa współfinansowania osi priorytetowej.

W związku z powyższym, w momencie wypełniania formularza wniosku o potwierdzenie wniesienia wkładu własnego w przypadku dużych projektów, Komisja Europejska oczekuje dostosowania stopy dofinansowania ze środków UE do stopy właściwej dla danej osi priorytetowej. Jednocześnie, mając na uwadze, że dostosowanie to nie może mieć wpływu na rozstrzygnięcie podjęte przez właściwą instytucję krajową w zakresie przyznanego wsparcia, Instytucja Zarządzająca POIiŚ opracowała mechanizm postępowania w tym zakresie. Pozwala on zachować wysokość wsparcia ze środków UE zgodnie z wcześniejszą decyzją właściwej instytucji krajowej oraz stopę wsparcia ze środków UE zgodnie z zapisami decyzji KE zatwierdzającej POIiŚ, a także daje beneficjentowi możliwość refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych w większej proporcji niż mogłoby to wynikać z wniosku o dofinansowanie.

Istotne przy tym jest również to, że powyższe niezbędne modyfikacje ograniczają się wyłącznie do dwóch tabel formularza wniosku o potwierdzenie (tj. tabeli H.1 oraz H.2.1) i nie pociągają za sobą potrzeby wprowadzania jakichkolwiek zmian w innych dokumentach towarzyszących, na przykład studium wykonalności, kosztorysie inwestorskim.
Instrukcja wypełniania tabel H.1 oraz H.2.1 formularza wniosku o potwierdzenie

B. Informacja nt. sposobu wypełniania tabeli H. 3 formularza wniosku o potwierdzenie

Tabela w pkt. H 3 formularza prezentuje udział dofinansowania UE(tj. ze środków Funduszu Spójności albo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), o które ubiega się dany projekt do całkowitej kwoty alokacji Wspólnoty przyznanej dla danego działania POIiŚ.

Wypełniając tabelę H.3, dofinansowanie UE dla danego projektu należy podzielić na lata w taki sposób (abstrahując od okresu realizacji projektu), aby kwoty dofinansowania przypisane były do jak najwcześniejszych lat, z zastrzeżeniem braku przekroczenia kwot alokacji dla danego działania POIiŚw danym roku, tj. skumulowana kwota dofinansowania UE dla już przekazanych dużych projektów przypisana do danego roku nie powinna przekraczać właściwej dla danego działania kwoty alokacji w tym samym roku.

Ponieważ kwestia przekroczenia alokacji dla danego działania POIiŚ w danym roku jest sprawdzana przez IP, należy przekazać część dotyczącą pkt. H3, wypełnioną w EUR, na roboczo na adres elektroniczny: Wojciech.Lysik@mos.gov.pl celem uzyskania akceptacji poprawnego wypełnienia (zliczenia kwot dla wszystkich projektów i porównania z alokacją).


 

VI. Ocena oddziaływania na środowisko

Ministerstwo Środowiska opracowało wskazówki dot. sposobu przygotowania wersji elektronicznej dokumentacji środowiskowej załączanej do wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego.

NOWE! Wskazówki dot. sposobu przygotowania wersji elektronicznej dokumentacji środowiskowej załączanej do wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego

Zalecenia ws. wymagań w zakresie przygotowania dokumentacji środowiskowej dla dużych projektów Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 31.07.2018 r., 13:17.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352655 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare