Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Projekty indywidualne [POIiŚ 2007-2013]


Lista projektów indywidualnych

Lista projektów indywidualnych jest dokumentem informującym o najważniejszych inwestycjach planowanych do realizacji w ramach programów krajowych oraz programów regionalnych, realizowanych ze środków UE. Obejmuje ona przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, których wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Wpisanie inwestycji na listę jest warunkową deklaracją jego realizacji i związane jest z zarezerwowaniem środków w ramach budżetu programu. Projekty umieszczone na liście nie podlegają procedurze konkursowej i nie konkurują o środki z pozostałymi projektami. Nie oznacza to jednak automatycznego przyznania dofinansowania dla projektów znajdujących się w wykazie. Uzyskanie wsparcia jest możliwe po spełnieniu określonych wymogów formalnych i merytorycznych, zgodnych z kryteriami wyboru projektów zatwierdzonymi dla programu, oraz akceptacji wniosku o dofinansowanie.

Lista projektów indywidualnych zamieszczana jest na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” ogłaszany jest komunikat o adresie strony internetowej, na której zamieszczona została lista

Lista projektów indywidualnych może być aktualizowana, jednak nie częściej niż 2 razy do roku. Ostateczna akceptacja listy projektów indywidualnych poprzedzona jest procesem konsultacji społecznych.

 


 

Aktualna Lista projektów indywidualnych - 10 kwietnia 2015 r.

Zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktury i Środowisko. Obowiązuje ona od dnia publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, tj. od 10 kwietnia 2015 r.

Zaktualizowana lista obejmuje 570 przedsięwzięć o łącznej wartości 241 mld złotych. Na liście podstawowej znajduje się 478 projektów, których wartość wynosi 170 mld złotych, natomiast pozostałe 92 projekty są rezerwowe. Ich łączna wartość to prawie 71 mld złotych.

Łączna wartość dofinansowania z UE dla projektów na liście wynosi 133,5 mld złotych. Projekty z listy podstawowej dofinansowane będą kwotą 96,5 mld złotych. Natomiast kwota dofinansowania z UE dla projektów z listy rezerwowej to 37 mld złotych.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zarekomendowało włączenie na zaktualizowaną listę 5 nowych projektów indywidualnych (w tym 3 podstawowych), z czego 3 projekty dla sektora transportu (1 podstawowy i 2 rezerwowe) oraz 2 projekty dla sektora środowiska (podstawowe). Łączna wartość dofinansowania z UE dla nowych projektów wynosi 316 mln złotych (w tym 96,5 mln złotych dla projektów podstawowych).

Z listy usunięto 3 projekty indywidualne (w tym 2 podstawowe) z sektora transportu (po jednym projekcie podstawowym i rezerwowym) oraz zdrowia (1 projekt podstawowy) o łącznej wartości dofinansowania z UE wynoszącej niecałe 640 mln złotych.

 

oznaczenie dokumentu pdf. Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wraz z erratą - obowiązująca od 10 kwietnia 2015 r.


HISTORIA AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH

Lista projektów indywidualnych - 10 czerwca 2014 r.

Lista obejmuje 567 przedsięwzięć o łącznej wartości wynoszącej 248,8 mld złotych. Na liście podstawowej znajduje się 468 projektów, których wartość wynosi 176,5 mld złotych, natomiast pozostałe 99 projektów to projekty rezerwowe o łącznej wartości 72,3 mld złotych.

W sektorze środowiska na liście znajduje się łącznie 85 projektów o szacunkowym koszcie całkowitym 16,1 mld zł. (w tym 83 projektów na liście podstawowej i 2 na liście rezerwowej). Do zaktualizowanej listy projektów indywidualnych z 10 czerwca 2014 r. usunięto 2 projekty i włączono 6 nowych.

Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - 10 czerwca 2014 r


Lista projektów indywidualnych - 29 sierpnia 2013 r.

Zaktualizowana lista obejmuje 548 przedsięwzięć o łącznej wartości wynoszącej niecałe 250 mld zł. Na liście podstawowej znajdują się 442 projekty, których wartość wynosi ok. 170 mld zł, natomiast pozostałe 106 projektów to projekty rezerwowe o łącznej wartości nieco ponad 80 mld złotych.

Łączna wartość dofinansowania z UE dla projektów na liście wynosi 137,7 mld zł. Projekty z listy podstawowej dofinansowane będą kwotą prawie 93,3 mld zł. Natomiast kwota dofinansowania z UE dla projektów z listy rezerwowej to 44,4 mld zł.

Na obecnej liście najwięcej projektów pochodzi z sektora transportu. Na drugim miejscu pod tym względem plasują się przedsięwzięcia z sektora środowisko - łącznie 80 projektów (78 z listy podstawowej i 2 z listy rezerwowej). Ich koszt całkowity to prawie  17,5 mld zł, a wartość dofinansowania – prawie 9,5 mld zł.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zarekomendowało włączenie na zaktualizowaną listę 31 nowych projektów indywidualnych (w tym 16 podstawowych). Jeden z projektów podstawowych pochodzi z sektora środowiska.

  Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Lista projektów indywidualnych - 29 marca 2013 r.

Na liście podstawowej znajduje się 421 projektów, których wartość wynosi 169 mld złotych, natomiast pozostałe 97 projektów to projekty rezerwowe o łącznej wartości prawie 70 mld złotych.

Łączna wartość dofinansowania z UE dla projektów na liście wynosi ok. 132 mld złotych. Projekty z listy podstawowej dofinansowane będą kwotą prawie 94 mld złotych. Natomiast kwota dofinansowania z UE dla projektów z listy rezerwowej to 38 mld złotych.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zarekomendowało włączenie na zaktualizowaną listę 15 nowych projektów indywidualnych, z czego 1 projekt dla sektora środowiska oraz 14 projektów dla sektora transportu, o łącznej wartości dofinansowania z UE w wysokości prawie 669 mln złotych.

Z listy usunięto 11 projektów indywidualnych, tj. 3 projekty z sektora środowiska, 5 projektów z sektora transportu oraz po 1 projekcie z sektorów energetyki, kultury i zdrowia, a ich łączna wartość dofinansowania z UE wynosiła prawie 1,1 mln złotych.
 Lista projektów indywidualnych - obowiązuje od 29 marca 2013 r.

Lista projektów indywidualnych - sierpień 2011 r.

W wyniku aktualizacji na liście projektów indywidualnych (LPI) znajduje się łącznie 79 projektów podstawowych z sektora środowisko o łącznym koszcie całkowitym 20 314,51 mln zł, w tym wartość dofinansowania 9 584,14 mln zł. Dodatkowo lista rezerwowa LPI obejmuje 2 projekty, których koszt to 1 260,35 mln zł, w tym dofinansowanie to 534,88 mln zł.

Lista projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko – aktualizacja sierpień 2011 r.

Lista projektów indywidualnych - luty 2011 r. W wyniku aktualizacji na liście projektów indywidualnych znajduje się łącznie 80 projektów z sektora środowisko o łącznym koszcie całkowitym 21 630,30 mln zł, w tym wartość dofinansowania 10 255,31 mln zł.

Lista projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko (luty 2011)

Lista z 31 sierpnia 2010 r. obejmuje 421 przedsięwzięcia o łącznej wartości 253,89 mld złotych. Na liście podstawowej znajduje się 348 projektów, których wartość wynosi 195,16 mld złotych, natomiast pozostałe 73 projekty to projekty rezerwowe o łącznej wartości 58,73 mld złotych.

Łączna wartość dofinansowania z UE dla projektów na liście wynosi 128,66 mld złotych. Projekty z listy podstawowej dofinansowane będą kwotą 91,83 mld złotych (kwota ta uwzględnia również planowane zmiany finansowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko). Natomiast dla projektów z listy rezerwowej przewidziano kwotę dofinansowania z UE w wysokości 36,83 mld złotych.


W ramach ostatniej aktualizacji na listę projektów indywidualnych zgłoszono w sumie 57 nowych projektów. Z tej puli 12 projektów zostało zgłoszonych przez instytucje pośredniczące, a 1 projekt został zaproponowany przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ. Pozostałe projekty zgłoszono w procesie konsultacji społecznych. Ostatecznie MRR zarekomendowało na listę podstawową 13 nowych projektów o łącznej wartości dofinansowania z UE 592,62 mln zł. Natomiast na listę rezerwową włączono 2 projekty.

Lista projektów indywidualnych (31 sierpnia 2010 r.)

2 lutego 2010 r. Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zaktualizowaną listę projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko.

W wyniku aktualizacji z listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko usuniętych zostało 6 projektów oraz dodano łącznie 21 nowych przedsięwzięć. Zaktualizowana lista projektów indywidualnych dla POIiŚ obejmuje  403 przedsięwzięć, o łącznej orientacyjnej całkowitej wartości 210,83 mld złotych. Na liście podstawowej znalazło się 333 projektów o wartości 160,02 mld złotych. Natomiast 70 projektów, których łączna wartość wynosi 50,81 mld złotych, stanowi listę rezerwową.

Lista projektów indywidualnych (luty 2010 r.)

31 lipca 2009 r. została zaktualizowana Lista projektów indywidualnych POIiŚ  na której znajduje się łącznie 386 przedsięwzięć o łącznej orientacyjnej całkowitej wartości około 206,04 mld złotych. Lista podstawowa obejmuje 318 projektów o wartości około 157,40 mld złotych. Natomiast 68 projekty, których łączna wartość wynosi około 48,64 mld złotych, stanowi listę rezerwową. Ogólna szacunkowa wartość dofinansowania z funduszy europejskich dla projektów objętych listą projektów indywidualnych wynosi około 124,17 mld złotych. Projekty z listy podstawowej dofinansowane będą kwotą około 92,39  mld złotych, zaś dla projektów z listy rezerwowej kwota dofinansowania z UE wynosi około 31,77 mld złotych.

Lista projektów indywidualnych dla sektora środowiska (lipiec 2009 r.)

W styczniu 2009 r. została zaktualizowana Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na której znajduje się 320 przedsięwzięć o łącznej orientacyjnej całkowitej wartości 172,81 mld złotych. Lista podstawowa obejmuje 268 projektów o wartości 141,90 mld złotych. Natomiast 52 projekty, których łączna wartość wynosi 30,91 mld złotych, stanowi listę rezerwową. Ogólna szacunkowa wartość dofinansowania z funduszy europejskich dla projektów objętych listą projektów indywidualnych wynosi 102,29 mld złotych. Projekty z listy podstawowej dofinansowane będą kwotą 81,48 mld złotych, zaś dla projektów z listy rezerwowej kwota dofinansowania z UE wynosi 20,81 mld złotych.

Lista projektów indywidualnych (styczeń 2009 r.)

31 lipca 2008 r. zaaktualizowano Listę projektów indywidualnych dla programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łącznie na liście znajodwało się 287 projektów o łącznej orientacyjnej całkowitej wartości 163,69 mld złotych. Dodano 27 projektów (w tym 5 projektów z sektora środowisko) a 2 usunięto. Szacunkowa łączna kwota dofinansowania dla projektów indywidualnych POIiŚ wyniosła 97,9 mln złotych.

Lista projektów indywidualnych (31 lipca 2008 r.)

8 kwietnia 2008 r. w Monitorze Polskim (Nr 30, poz. 269) zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 6 marca 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Poniżej prezentujemy pełną treść dokumentu:

- Nr Monitor Polski z 8 kwietnia 2008 Nr 30 poz. 269 (marzec 2008 r.)


5 października 2007 r. w Dzienniku Urzędowym RP  „Monitor Polski” zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie Listy projektów indywidualnych dla PO Infrastruktura i Środowisko (M.P. z 2007 r. nr 69; poz. 757). Do obwieszczenia dołączona została lista 205 projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Następnie Minister Rozwoju Regionalnego rozszerzył listę już opublikowaną o dodatkowe projekty z sektora środowiska obwieszczeniem z dnia 12 października 2007 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.


 

 


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 31.07.2018 r., 13:17.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352655 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare