Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej na temat transpozycji i wykonania dyrektywy Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 377 z 31.12.1991, str. 20-27, L 168 z 2.7.1994, str. 28, L 33 z 4.2.2006 str. 1) za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

Wymagania w zakresie postępowania z odpadami zawierającymi PCB/PCT

Zestawienie obowiązujących rozporządzeń dotyczących PCB/PCT na podstawie wymagań zawartych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)

Link do strony Komisji Europejskiej poświęconej problematyce odpadów zawierających PCB/PCT

Analiza możliwości finansowania przez przedsiębiorstwa działań zmierzających do rozwiązania w nich problemu urządzeń zawierających PCB

Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej na temat transpozycji i wykonania dyrektywy Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 377 z 31.12.1991, str. 20-27, L 168 z 2.7.1994, str. 28, L 33 z 4.2.2006 str. 1) za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

Wydrukowano: 2018-12-16 01:55
URL: http://archiwum.mos.gov.pl/drukuj/kategoria_1_6_5_2459.html