Plan działań na rzecz ekoinnowacji (EcoAP) 

Narzędziem dedykowanym do wdrażania założeń Strategii Europa 2020 w sposób horyzontalny w obszarze technologii ekologicznych i ekoinnowacji jest Plan działań na rzecz ekoinnowacji (EcoAP). Dokument ten transponuje kierunki działań i polityki przyjęte ogólnie dla innowacji do obszaru technologii ekologicznych, proponuje działania ukierunkowane bezpośrednio na eliminację barier i  wzmocnienie możliwości rozwoju i wdrażania ekoinnowacji, a także wzmocnienie roli polityki ekologicznej jako czynnika stymulującego wzrost gospodarczy. Obecnie gałęzie przemysłu ekologicznego w Europie stanowią znaczącą część gospodarki; ich roczny obrót szacuje się na 319 mld euro, czyli ok. 2,5 proc. PKB Unii Europejskiej.

W dokumencie wskazano siedem następujących kierunków działań w zakresie popytu i podaży, badań naukowych i przemysłu oraz polityki i instrumentów finansowych:

EcoAP stanowi kontynuację Planu Działań na rzecz Technologii Środowiskowych (ETAP) promującego technologie ekologiczne oraz zwiększającego świadomość polityczną w zakresie ekoinnowacyjności w ostatnich siedmiu latach.

Horyzont 2020” - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014–2020 ma zwiększyć rolę ekoinnowacji i zapewnić odpowiednie środki finansowe do wdrożenia EcoAP  po roku 2013. Istotne znaczenie mają w szczególności działania na rzecz umożliwienia przejścia na ekologiczną, niskoemisyjną gospodarkę, odporną na zmiany klimatu, jak przewidziano w kontekście wyzwania społecznego „Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami”.

Wydrukowano: 2018-12-14 10:32
URL: http://archiwum.mos.gov.pl/drukuj/kategoria_1_6_1_5524.html