Działem administracji rządowej: gospodarka wodna kieruje Minister Środowiska.

  

Dział gospodarka wodna (art. 11 ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej)obejmuje sprawy z zakresu:

 1. kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych;
 2. utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych, stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami, obejmującą budowle oraz urządzenia wodne;
 3. budowy, modernizacji oraz utrzymania śródlądowych dróg wodnych;
 4. ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowy, modernizacji oraz utrzymania urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią oraz koordynacji przedsięwzięć służących osłonie i ochronie przeciwpowodziowej państwa;
 5. funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej, z wyłączeniem zagadnień monitoringu jakości wód podziemnych;
 6. współpracy międzynarodowej na wodach granicznych w zakresie zadań na-leżących do działu.

Gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi, jak również sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także zasady gospodarowania tymi składnikami w odniesieniu do majątku Skarbu Państwa reguluje ustawa - Prawo wodne.

Właściwym w sprawach gospodarowania wodami, a w szczególności w sprawach zarządzania wodami oraz korzystania z wód jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jako centralny organ administracji rządowej.

Najważniejsze zadania realizowane w gospodarce wodnej:

 1. Aktualizacja Planów gospodarowania wodami,
 2. Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym,
 3. Szkolenia/ konferencje,
 4. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych,
 5. Program budowy Zbiornika wodnego Świnna Poręba,
 6. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ogólne Ogłoszenie o Zamówienie

 


 

Wydrukowano: 2018-10-23 19:09
URL: http://archiwum.mos.gov.pl/drukuj/kategoria_1_6_1_2686.html