Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczny. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Pierwsza wersja Programu została zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z 16 grudnia 2014 r., obowiązuje od 19 grudnia 2014 r.

Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 oferuje pomoc w dostosowaniu do norm unijnych w zakresie realizacji wielu inwestycji takich jak: budowa kanalizacji i wodociągów oraz ponad tysiąca oczyszczalni ścieków, a także stacji uzdatniania wody, unowocześnienie starych składowisk odpadów, budowa zakładów utylizacji i recyklingu odpadów, modernizacja ciepłowni i elektrowni, unowocześnienie z punktu widzenia ochrony środowiska setek zakładów przemysłowych.

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego to instrumenty finansowe przeznaczone dla nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Głównym celem utworzonych mechanizmów finansowych jest wyrównywanie poziomu rozwoju gospodarczego i społecznego w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Celem nadrzędnym funduszu jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej.

Na interaktywnej mapie umieszczono wszytkie projekty, które otrzymały decyzję o dofinansowaniu z Funduszu Spójności w latach 2000-2004. Wkrótce na mapie pojawią się projekty, które otrzymają decyzję w roku 2005.

LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska.
Unia Dla Przedsiębiorczych, czyli Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006” to jeden z kluczowych dokumentów przygotowanych przez Polskę, przewidzianych w Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 i określających ramy wsparcia dla Polski z funduszy strukturalnych po przystąpieniu do Unii Europejskiej.

Dofinansowanie ze środków niemieckich to zupełnie nowy rodzaj pomocy zagranicznej, skierowany dla polskich firm i instytucji

Wydrukowano: 2018-12-17 01:31
URL: http://archiwum.mos.gov.pl/drukuj/kategoria_1_6_1_2142.html