Ochronę przyrody w Polsce reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Ochrona przyrody polega na: zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody, takich jak: dziko występujące rośliny, zwierzęta i grzyby; roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia; siedlisk przyrodniczych; siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt; krajobrazu; zieleni w miastach i wsiach;  zadrzewień.

Organami ochrony przyrody w Polsce są:

Więcej informacji w zakresie ochrony gatunków rodzimych oraz kwestie związane z gatunkami niebezpiecznymi i inwazyjnymi, zadrzewieniami oraz odpowiednimi wnioskami i opłatami w tym zakresie, a także informacje o pozostałych poza parkami narodowymi formach ochrony przyrody, dostępne są na stronie GDOŚ.

NATURA 2000

parki narodowe

System Wymiany Informacji o Różnorodności Biologicznej w Polsce (CHM)

międzynarodowa ochrona przyrody - konwencje przyrodnicze, Unia Europejska

Wydrukowano: 2018-12-16 03:10
URL: http://archiwum.mos.gov.pl/drukuj/kategoria_1_6_1_199.html